با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخص­های سرکوب مالی از جمله، DR (شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد)، Cpi (تفاوت نرخ تورم ایران و جهانی) و  G(نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی) بر رشد موجودی سرمایه در زیر­بخش­های کشاورزی ایران طی دوره 1390-1370، با استفاده از تخمین تابع تقاضا و رهیافت داده­های تابلویی می­پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر تأثیر منفی و معنی­دار شاخص­های سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه در هر یک از زیر­­بخش­ها می­باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Impact of Financial Repression on Growth of the Capital Stock of Agricultural Sub-Sectors in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Akbarifard 1
  • Mohammad Ghotbadini Ghasem Abad 2
  • Farahnaz Shahryaran 3
  • Omid Jenabi 4

1 Assistant Professor of Economics, Bahonar University, Kerman, Iran.

2 M.A Student of Agricultural Economics, Bahonar University, Kerman, Iran.

3 M.A in Agricultural Economics, Bahonar University, Kerman, Iran

4 Ph.D. Candidate of Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

This study investigates the effect of some indicators of financial repression, including DR (the gap between the official interbank exchange rate and the free market rate), Cpi (the difference between  Iran's inflation rate and the inflation rate of the world) and G (the ratio of government debt to liquidity), on capital stock growth in agricultural sub-sectors in Iran, during the period 1991-2011 using estimation of the demand function and panel data method. The results of the model indicate a significant negative effect of financial repression indicators  on the development of the capital stock growth in all agricultural sub-sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand Function
  • Panel Data
  • the Agricultural Sub-Sectors
  • Financial repression
  • Capital Stock
آقانصیری، مریم مروری بر روند سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در چهار برنامه توسعه کشور مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی ابراهیمی، سجاد تأثیر ذخایر بین‌المللی در اثرگذاری رابطة مبادله بر نرخ ارز حقیقی مؤثر فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی ابونوری، عباسعلی و تیموری، منیژه بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD و UMI فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3 (11)
ازوجی، علاالدین و عسگری، منصور ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد اشتغال در اتحادیه‌های تجاری و منطقه‌ای و توصیه‌های سیاستی برای بازار کار ایران فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی امیرتیموری، سمیه و خلیلیان، صادق بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه برقی اسکویی، محمدمهدی آثار آزاد سازی تجاری بر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای (دی اکسید کربن) در منحنی زیست محیطی کوزنتس مجله تحقیقات اقتصادی ترکمانی، جواد و آذرین‌فر، یداله تأثیر رشد مکانیزاسیون و صادرات بر اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران خالدی، کوهسار؛ حفاراردستانی، مریم و طوسی، ماندانا بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران (با تأکید بر سیاست‌های ارزی و تجاری) فصلنامه اقتصاد کشاورزی داوودی، پرویز و ﺷﺎﻫﻤﺮادی، اکبر ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧـﺎرﺟﯽ (FID) در اقتصاد ایران و 46 کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران زراءنژاد، منصور و انواری، ابراهیم کاربرد داده‌های ترکیبی در اقتصادسنجی فصلنامه بررسی های اقتصادی سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و همت‌زاده، منیره بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3 (9)
سلامی، حبیب‌الله و انصاری، وحیده نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و توزیع درآمد روش تحلیل ساختاری مسیر مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران سلامی، حبیب‌الله؛ شعبانی، زهره و صدر، سید کاظم برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش‌های کشاورزی ایران و چگونگی شکل‌گیری آن در برنامه‌های توسعه فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی صمدی، علی‌حسین؛ ترکمانی، جواد و منصوری، ساناز بررسی تأثیر سرکوب مالی بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (1386-1342) مجله علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی قره‌باغیان، مرتضی تحلیل هزینه فایده در جهت گسترش و سرمایه‌گذاری در بخش نساجی در اقتصاد ایران معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی. کمیجانی، اکبر و پوررستمی، ناهید بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران کوچک‌زاده، اسما و جلایی، سید عبدالمجید بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی محمدی، فریبرز بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تصادفات جاده‌ای ایران در 1388- 1350 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان هایول، جونز درآمدی به نظریه‌های جدید رشد اقتصادی