با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
شناسایی حباب قیمت مسکن در تهران در خلال سالهای 1387-1371؛ (با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین)

جهانگیر بیابانی؛ تقوا خسروی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 182-131

چکیده
  در این مطالعه نگارنده بر آن است تا با دو رویکرد اقتصادسنجی و گرافیکی به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران برای دوره‌ی 1387:4-1371:1 بپردازد. برای این امر مدل پوتربا با تئوری Q توبین ترکیب شده تا ابزار آکادمیک مناسبی برای تحلیل آثار کوتاه مدت و بلندمدت شوک‌های عرضه و تقاضا بر قیمت و همچنین انحراف از ارزش بنیادی مسکن فراهم گردد. ...  بیشتر