با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی ابعاد توسعه اقتصادی در ایران با استفاده از طراحی شاخص‌‌های ترکیبی: CIs

علی محمدی پور

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.60455.6280

چکیده
  مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران طی برنامه‌های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه‌ها را مقایسه و رتبه‌بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل‌های تولید شاخص‌های ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، ...  بیشتر