با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بهره‌وری کل عوامل تولید
اثر باز بودن، رابطه مبادله و سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

احمد علی اسدپور

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، ، صفحه 122-109

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.47618.5291

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره‌وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره‌وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر ...  بیشتر