با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اقتصادی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره‌وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره‌وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره‌وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره‌وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده‌تر باشد، بهره‌وری کل عوامل بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Openness, Exchange Relation and Human Capital on Total Productivity of Production Factors in Iran

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Asadpour

Assistant Professor of Economic, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

This article aims to investigate the effect of trade openness, human capital and exchange relation on total productivity of production factors in Iran. Using time series data during 1981 to 2012, the effect of trade openness, human capital, and exchange relation on total productivity of production factor has been estimated through the application of auto regressive distributed lag model (ARDL). The results of the research indicate that the variables of trade openness, human capital, and exchange relation have positive effects on total productivity of production factors. On the other hand, inflation and exchange rate have negative effects on total productivity of production factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Factor Productivity
  • Openness
  • Human Capital
  • Auto Regressive Distributed Lag Model
آذربایجانی، کریم؛ اراکی، مولود و رنجبر، همایون (1390). "تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای گروه دی هشت". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 3، 201-165.
احمدی شادمهری، محمد طاهر؛ ناجی میدانی، علی اکبر و جندقی میبدی، فرشته (1389). "روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 1، 58-31.
اسلاملوییان، کریم؛ شفیعی سروستانی، مریم و جعفری، محبوبه (1389). "بررسی اثر باز بودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 43، 21-1.
امینی، علیرضا و مصلی، شهرام (1390). "نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه در بهره‌وری کل عوامل". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 57، 132-105.
بهبودی، داود و منتظری شورکچالی، جلال (1390). "بررسی بهره‌وری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 3، 69-49.
سخنور، محمد (1397). "تعیین اندازه بهینه آستانه‌ای دولت و بهره‌وری آن با استفاده از رویکرد داده‌های پانل آستانه‌ای در کشورهای منتخب اوپک". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 124-111.
صادقی؛ مسعود و عمادزاده، مصطفی (1382). "برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1380–1345". پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 5، شماره 17، 98-79.
طیبی، سید کمیل و ملکی، بهاره (1390). "اثر باز بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره 4، 36-11.
طیبی، سـیدکمیل؛ عمـادزاده، مصـطفی و شـیخ بهـایی، آزیتـا (1387). "تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسـانی بـر رشـد اقتصادی کشورهای عضـو سـازمان کنفـرانس اسـلامی". تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 85، 256-237.
کمیجانی، اکبر و میرجلالی، سیدحسین (1380). "سازوکار استراتژیک تجاری برای توسعه صادرات صنعتی ایران". پژوهشنامه بازرگانی، شماره 20، 62-31.
مبارک، اصغر و محمدلو، نویده (1390). "اثر سیاست‌های تجاری و درآمد‌های نفتی بر بهره‌وری کل عوامل کشورهای منتخب اوپک". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 13، 152-141.
محمدوند ناهیدی، محمدرضا و جابری خسروشاهی، نسیم (1389). "بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی، شدت سرمایه بر روی مدیریت بهره‌وری نیروی کار در ایران". فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 12، 105-89.
معتمدی، سیما و رحمانی، تیمور (1397). "تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 132-117.
نایبی، حمیدرضا؛ ابراهیمی، رضا و آزادگان، علی اصغر (1388). "اندازه‌گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ایران با استفاده از روش باقیمانده سولو". پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم اقتصادی، شماره 37، 140-121.
نایبی، حمیدرضا؛ ابراهیمی، رضا و نقندریان، کاظم (1388). "محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و بررسی تغییرات کارایی و تکنولوژی بخش آموزش عالی دولتی ایران به روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)". فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال دوم، شماره 1، 41-21.
نیلی، مسعود و نفیسی، شهاب (1382). "رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سال‌های 1379-1345". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 17، 31-1.    
 Araujo, J. A., Feitosa, D. G. & Bittencourt da Silva, A. (2014). “Latin America: Total Factor Productivity and its Components”. Cepal Review, 114, 51-65.
Berument, H., Dincer, N. & Mustafaoglu, Z. (2011). “Total Factor Productivity and Macroeconomic Instability”. The Journal of International Trade & Economics, 20(5), 605-629.
Grossman, G. &. Helpman, E. (1995). “The Politics of Free-Trade Agreements”. American Economic Review, 85(4), 667-690.
Mundle, S. (1998). “Financing Human Development, Some Lessons From Advanced Asian Countries”. World Development, 26(4), 659-672.
Ronning, A. H. & Kearney, M. L. (1998). “Graduate Prospects in a Changing Society”. UNESCO Publishing, Belgium.
Sen, A. K. (1998). “Human Development and Financial Conservatism”. World Development, 26(4), Pergamon.
Senhadji, A. (2000). “Sources of Economic Growth: An Extensive Growth Accounting Exercise”. In: International Monetary Fund, 47(1), 129-158.