با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اثر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری

کمیل طیبی؛ بهاره ملکی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 36-11

چکیده
  این تحقیق اثرات ناشی از باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال‏های 2006-1990 مورد بررسی قرار می‎دهد. الگوی اقتصاد‎سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تأثیر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می¬گردد. ...  بیشتر