با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
آزمون همگرایی درآمدی در کشور‌های دی‌هشت (رهیافت‌های همگرایی سیگما، شاخص‌های تایل و آزمون‌های ریشه واحد در داده‌های تابلویی)

سعید دائی کریم زاده؛ کریم آذربایجانی؛ محمد جوانمردی

دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 72-59

چکیده
  همگرایی درآمدی یا تشابه درآمدی به صورت شکاف درآمد سرانه بین دو شریک تجاری تعریف می‌شود، به طوری که شکاف کمتر، همگرایی یا تشابه درآمدی بیشتری را به همراه دارد و شکاف بیشتر، واگرایی درآمدی را به همراه دارد. همگرایی درآمدی در توسعه روابط تجاری نقش مهمی ایفا  می‌کند با این توضیح که هرچه کشورها از نظر درآمدی تطابق بیشتری داشته باشند، ...  بیشتر