با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی در ایران با رویکردهای تحلیل مجموعه مقادیر تکین و رگرسیون ناپارامتری

مهران فرهی کیا؛ مسعود یارمحمدی؛ حسین حسنی؛ علی شادرخ

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1400، ، صفحه 184-163

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.50490.5593

چکیده
  مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه‌های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل ...  بیشتر