با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمار، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه آمار، دانشگاه پیام نور

3 استاد مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه‌های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده‌های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد‌هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش‌های ماهانه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده‌ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون‌های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می‌باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری‌ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت‌های ثابت، هزینه‌های بخش عمومی (PS)، هزینه‌های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه‌های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه‌های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Economic Growth on Non-performing Loans in Iran Based on Singular Spectrum Analysis and Nonparametric Regression Approaches

نویسندگان [English]

  • Mehran Farahikia 1
  • Masoud Yarmohammadi 2
  • Hossein Hassani 3
  • Ali Shadrokh 2

1 Ph.D. Student in Statistics, Payame Noor University

2 Associate Professor of Statistics, Payame Noor University

3 Professor of Statistics, Research Institute for Energy Management and Planning of University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The amount of non-performing loans is one the indicators for assesssing banks credit risk and its high values is a sign of unhealthy of banking system. The aim of this study is to evaluate the impact of economic growth on NPLs by applying new nonparametric and robust approaches in time series analysis. For this purpose, an econometric model is designed on factors affecting NPL which includes three variables related to economic growth and a variable which is domestic credits. Quarterly data were used between the first quarter of 2009 to the first quarter of 2018 which have been gathered from the website of the Iran’s Ministry of Economy Affairs and Finance. Based on nonparametric approaches considered for analysing data, sub-space-based unit root test was performed to evaluate the stability of series and simple non-parametric regression model was performed for modelling propuses. In this paper, the relationships between variables were estimated using second-order Gaussian kernel in multivariate non-parametric regression. According to the results of the empirical analysis in Iran, there is a causal relationship between the non-performing loans and the total amount of loans of Iranian private banking sector. The SSA causality test shows that this relationship is evident. Gross Domestic Product (GDP) at fixed prices, Public Sector Expenditure (PS) and Private Sector Expenditure (PSE), Domestic Credit Volume (CV) are the most important subdivisions of economic growth. According to the results, public sector expenditure has an opposite effect and the increase in credit volume has a direct effect on increasing NPL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Non-performing Loans
  • Singular Spectrum Analysis
  • Non-parametric Regression Analysis
اثنی عشری امیری، ابوالقاسم؛ ابوالحسنی هستیانی، اصغر؛ رنجبر فلاح، محمدرضا؛ شایگانی، بیتا و علی‌زاده کلاگر، سیدقربان (1398). "اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 35، 34-15.
استادی، حسین (1395). "عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران و اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 24، 144-133.
امینی، علیرضا؛ حقیقت، علی و همتی، فاطمه (1389). "بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین (چالش‌ها و راهکارها)" مجله اقتصادی، دوره 10، شماره 9، 86-71.
پورمهر، مهدی؛ سپهردوست، حمید؛ نظیری، محمدکاظم و مهرگان، نادر (1397). "تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک‌های خصوصی؛ رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری". فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، دوره ۹، شماره ۳۴، ۲54-۲01.
جنتی مشکانی، ابوالفضل؛ اربابیان، شیرین و خجسته، زینب (1395). "تأثیر چرخه‌های تجاری بر نرخ نکول تسهیلات بانکی ایران طی دوره 1379-1388 و تعیین سبد بهینه تسهیلات برای کل نظام بانکی". پژوهش‌های پولی و بانکی، دوره 9، شماره 29، 511-487.
حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا و نوربخش، ایمان (1389). "بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها". فصل‌نامه پول و اقتصاد، دوره 4، 219-191.
حیدری، حسن؛ حقیقت، جعفر؛ کریمی تکانلو، زهرا و رنج‌پور، رضا (1399). "ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 38، 136 44-31.
خدادادی، فریده و مهرآرا، محسن (1396). "اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام‌دهی بانک‌های تجاری در ایران". فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 18، 39-23.
خلیلی عراقی، منصور ؛ برخورداری دورباش، سجاد و گلوانی، امین (1399). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 28-15.
خوشنودی، عبدالله؛ صباغ کرمانی، مجید؛ یاوری، کاظم و حسینی نسب، ابراهیم (1391). "بررسی آسیب‌پذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص z-score". سیاست گذاری اقتصادی, دوره 4، شماره 7، 100-79.
درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران، www.cbi.ir.
درگاه وزارت اقتصادی و امور دارایی، www.mefa.ir.
شعبانی، احمد و جلالی، عبدالحسین (1390). "دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهایی برای اصلاح آن". فصل‌نامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، دوره 16، شماره 4، 181-155.
ذوالقدر، حمید؛ اصغرپور، حسین؛ پورعبادالهان، محسن؛ سلمانی، بهزاد و فرزین‌وش، اسداله (1398). "بررسی نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 34-15.
شعری، صابر و نادری، محمدمهدی (1391). "بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌ها". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 16، 119-102.
طالبی، محمّد؛ سهمانی اصل، محمدعلی و اشرف نژاد، محمّد (1390). "تحلیل تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر عدم موفقیت نظام بانکداری بدون ربا". تحقیقات مالی، دوره 13، شماره 32، 90-73.
علوی، سید محمود و صابریان رنجبر، سوده (1389). "تحلیلی بر رویکرد ترازنامه‌ای (بنگاه-بانک) در ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‌ها". فصل‌نامه پول و اقتصاد، دوره 3، 156-115.
عیسی‌زاده، سعید و شاعری، زینب (1391). "بررسی تأثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی (مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا)" دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، دوره 19، شماره 3، 86-53.
فروغی، فرید و عراقی‌نژاد، شهاب (1396). "پیش‌بینی بلندمدت جریان رودخانه با استفاده از روش تحلیل طیف تکین در حوضه کرخه". تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 2، 321-309.
کردبچه، حسین و پردل نوش‌آبادی، لیلی (1390). "تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری". پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 16، شماره 49، 150-117.
محمدی، تیمور؛ اسکندری، فرزاد و کریمی، داود (1395). "تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 16، شماره 62، 101-81.
محمودوند، رحیم (1391). "گسترش برخی از مبانی نظری روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین". رساله دکتری آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی.
مشیری، سعید و نادعلی، محمد (1392). "شناسایی عوامل مؤثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران". پژوهش‌نامه اقتصادی، دوره 48، 27-1.
میرزائی، اسماعیل؛ محمدی، تیمور و شاکری، عباس (1395). "رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خودرگرسیون برداری پانل". فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 15، شماره 60، 220-183.
نجاری، نادر (1391). "مقدمه‌ای بر تحلیل تکینی مجموعه مقادیری و کاربردهای آن". پایان‌نامه کارشناسی ارشد آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی.
واعظ، محمد؛ امیری، هادی و حیدری، مهدی (1390). "تأثیر چرخه‌های تجاری بر نرخ نکول تسهیلات بانکی ایران طی دوره 1379-1388 و تعیین سبد بهینه تسهیلات برای کل نظام بانکی". پژوهش‌های پولی و بانکی، دوره 3، شماره 7، 67-41.
همتی، عبدالناصر و محبی‌نژاد، شادی (1388). "ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر ریسک اعتباری". فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 15، شماره 60، 220-183.
یارمحمدی، مسعود و محمودوند، رحیم (1395). "پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین" فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، شماره 18، 146-133.    
 
 
 
Alandejani, M. & Asutay, M. (2017). “Nonperforming Loans in the GCC Banking Sectors: Does the Islamic Finance Matter?”. Research in International Business and Finance, 42, 832-854.
Alexandrov, T. (2009). “A Method of Trend Extraction Using Singular Spectrum Analysis”. Statistical Journal, 7(1),1-22.
Anthony, W. & Nakita, S. (2018). “Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from Commercial Banks in Barbados”. The Business and Management Review, 9(3), 44-64.
Azlan, A. J. & Masyhuri, H. (2012). “Determinants of Commercial Banks’ Return on Asset: Panel Evidence from Malaysia”. International Journal of Commerce. Business and Management (IJCBM), 1(3), 55-63.
Bashir, A. M. (2000). “Determinants of Profitability and Rates of Return Margins in Islamic Banks: Some Evidence from the Middle East”. Paper presented at the ERF Seventh Annual Conference.
Çifter, A., Yılmazer, S. & Çifter E. (2009). “Analysis of Sectoral Credit Default Cycle Dependency with WaveleNetworks: Evidence from Turkey”. Economic Modelling, 26, 1382-1388.
Diebold, F. X. & Mariano, R. S. (1995). “Comparing Predictive Accuracy”. Journal of Business and Economic Statistics, 13(3), 253-263.
Domaç, G. & Peria, S. M. (2000). “Banking Crises and Exchange Rate Regimes: Is There a Link?”. World Bank.
Erdoğdu, A. (2015). “Non-Performing Loans in Turkish Banking Sector and Balance Sheets Effects”. Journal of Modern Accounting and Auditing, 11(12), 677-686.
Erdoğdu, A. (2016). “Assessing the Impact of Non-Performing Loans on Economic Growth in Turkey”. American Research Journal of Business and Management, 2, 1-8.
Farahikia, M., Yarmohammadi, M. & Hassani, H. (2019). “A New Non-Parametric Subspace-Based Approach for Unit Root Test”. Fluctuation and Noise Letters, 18(1), 1-17.
Ghosh, A. (2017). “Sector-Specific Analysis of Non-Performing Loans in the US Banking System and their Macroeconomic Impact”. Journal of Economics and Business, 93,29-45.
Gilchrist, S. & Zakrajsek, E. (2011). “Bank Lending and Credit Supply Shocks”. NBER Working Paper, No: 14863.
Harvey, D. I., Leybourne, S. J. & Newbold, P. (1997). “Testing the Equality of Prediction Mean Squared Errors”. International Journal of Forecasting, 13, 281-291.
Hassani, H. & Mahmoudvand, R. (2018). “Singular Spectrum Analysis Using R”. Palgrave MacMilan.
Hassani, H. & Thomakos, D. (2010). “A Review on Singular Spectrum Analysis for Economic and Fnancial Time Series”. Journal of Financial Economic Policy, 3-377-397.
Hassani, H., Mahmoudvand, R. & Zokaei, M. (2011). “Separability and Window Length in Singular Spectrum Analysis”. Comptes-Rendus.Academie-Sciences, 349, 987-990.
Hassani, H., Mahmoudvand, R. & Yarmohammadi, M. (2010). “Filtering and Denosing in Linear Regression Analysis”. Fluctuation and Noise Letters, 9(4), 343-353.
Hassani, H., Zhigljavsky, A., Patterson, K. & Soofi, A. (2010). “A Comprehensive Causalitytest Based on the Singular Spectrum Analysis”. Causality in Science, 1, 379-406.
Jakubík, P. & Reininger, T. (2013). “Determinants of Nonperforming Loans in Central, Eastern and Southeastern Europe Focus On European Economic Integration”. Oesterreichische Nationalbank (Austrian Central Bank), 3, 48-66.
Jayaratne, J. & Strahan, P. E. (1996). “The Finance –Growth Nexus: Evidence from Bank Branch Deregulation”. The Quarterly Journal of Economics 111(3), 639-670.
Mahmoudvand, R. & Rodrigues, P. C. (2016). “Missing Value Imputation in Time Series Using Singular Spectrum Analysis”. International Journal of Energy and Statistics, 4(1), 1-18.
Mahmoudvand, R., Alhosseini, F. & Rodrigues, P. C. (2015). “Forecasting Mortality Rate by Singular Spectrum Analysis”. RevStat-Statistical Journal, 13(3), 193-206.
Menezes, M. L., Souza, R. C. & Moreira Pessanha, J. F. (2015). “Electricity Consumption Forecasting Using Singular Spectrum Analysis”. Dyna Facultad de Minas,82(190),138-146.
Mimir, Y. (2013). “Financial Intermediaries, Credit Shocks and Business Cycles”. TCMB Working Paper, 13(13), 1-77.
Mohammad, Y. & Nishida, T. (2011). “On Comparing SSA-Based Change Point Discovery Algorithms”. IEEE SII, 938-945.
Qwader, A. (2019). “Relationship between Macroeconomic Variables and their Impact on Non-Performing Loans in Jordanian Banks”. Asian Economic and Financial Review, 9(2), 166-175.
Reinhart, C. & Rogoff, K. (2010). “From Financial Crash to Debt Crisis“, NBER Working Paper, 15795.
Rodrigues, P. C. & De Carvalho, M. (2013). “Spectral Modeling of Time Series with Missing Data”. Applied Mathematical Modeling, 37, 4676-4684.
Salas, V. & Saurina, J. (2002). “Credit Risk in Two Institutional Regimes, Spanish Commercial and Saving Banks”. Journal of Financial Services Research, 22, 203-224.
Vong, P. I. A. & Chan, S. H. (2009). “Determinants of Bank Profitability in Macao”. University of Macao. Working paper.