با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی

لطیف حسینی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، ، صفحه 104-89

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.51679.5685

چکیده
  مالیات اگرچه همواره به عنوان منبع اصلی برای تأمین مالی دولت‌ها مطرح بوده و ابزاری مؤثر برای دولت در جهت نیل به اهداف خود تلقی می‌شود اما از طرف دیگر این ابزار پر اهمیت باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد شده و در نتیجه موجب شکل‌گیری اختلافات گسترده در بین اقتصاددانان در زمینه نقش و اندازه دولت در اقتصاد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیردرآمدهای ...  بیشتر