با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، ، صفحه 42-31

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.53527.5860

چکیده
  در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد ...  بیشتر

اقتصاد کلان
ارزیابی تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی در ایران

فاطمه منادی؛ کیومرث سهیلی؛ سمیه اعظمی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1397، ، صفحه 183-196

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.32542.4334

چکیده
  یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو ...  بیشتر