با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک استان ایلام از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی

رویا اشراقی سامانی؛ منیره علیزاده؛ مرجان واحدی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 72-65

چکیده
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری نیز به روش طبقه‌ای تصادفی با ...  بیشتر