با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
کاربرد رویکرد فازی در اندازه گیری فقر در ابران :استفاده از معیار نابرابری بن فرونی

حسن اعمی بنده قرایی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، ، صفحه 47-56

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.63156.6472

چکیده
  در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه‌گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص‌های فقر محاسبه می‌شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش ...  بیشتر

تحلیل روابط علّی و معلولی بین کارآفرینی، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران

لیلا سفیدبری؛ علی داوری؛ کمال سخدری؛ یگانه موسوی جهرمی

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، ، صفحه 74-55

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.58213.6166

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بررسی آثار شوک‌های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده‌های فصلی سری زمانی مربوط به سال‌های 1386 تا 1395 و داده‌های شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته‌ها و نتایج ...  بیشتر

صنعت
تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران

شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، ، صفحه 60-45

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.44272.5064

چکیده
  دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می‌باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان‌های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می‌پردازد. در تحقیقات علوم منطقه‌ای که مبتنی بر داده‌های نمونه‌ای منطقه‌ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده ...  بیشتر

رشد اقتصادی
بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان: رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی

یگانه موسوی جهرمی؛ هادی غفاری؛ مهدی جلولی

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 13-28

چکیده
  در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ...  بیشتر

محیط زیست؛
پیش‌بینی مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف بنزین

یگانه موسوی جهرمی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 119-107

چکیده
  در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع می‌شود. از این‌رو، در این مقاله پیش‌بینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحله‌ای مدنظر قرار ...  بیشتر