با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد و حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی، اراک، ایران

چکیده

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش‌های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش‌های اقتصاد کلان، متغیر بی‌ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش‌های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic instability and the Major Macroeconomic sectors' Economic growth: Principle Components Analysis (PCA) Approach

نویسندگان [English]

  • Yeganeh Mousavi Jahromi 1
  • Hadi Ghaffari 2
  • Mehdi Jaloli 3

1 Faculty member, Payame Noor University

2 Faculty of Economics, Payame Noor University

3 PhD Student in Economics & senior tax auditor,

چکیده [English]

The current study, using the VAR model, tries to explore the effects and consequences of economic instability on economic growth in Iran during the 1981-2011 periods using the principle components analysis. In this study, using the principle components analysis (PCA), an indicator of economic instability was built and then the impact of this indicator on economic growth of Iran was examined. The findings show that Only the importance of labor in the Agricultural sector but in other sectors more than other variables, physical capital is the more important in explaining economic growth. In all areas of macroeconomics, variable economic instability negative impact on economic growth in the sector. Four parts macroeconomic indicator of economic instability in the analysis of variance, respectively, in the fields of Industry and Minerals, Services, Agriculture and Oil and Gas exploration is more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic instability
  • Economic Growth
  • major macroeconomic sector
  • principle components analysis
  • instability index
اکبری، نعمت ا... و یارمحمدیان، ناصر (1391). "تحلیل دوره‌های رونق و رکود سرمایه‌گذاری خصوصی مسکن". مجله مدیریت شهری، شماره 30، 252-239.
التجائی، ابراهیم (1391). "تورم، نااطمینانی تورم، پراکندگی نسبی قیمت‌ها و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره 1، 118-81.
درگاهی، حسن و پرخیده، احمد (1385). "نقش و اهمیت شوک‌های کلان و بخشی ادوار تجاری رشته فعالیت‌های مختلف صنعت ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 27، 32-10.
دلاوری، مجید و بصیر، سجاد (1391). "بررسی تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی با تأکید بر کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران". دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی، سال نوزدهم، شماره 3، 188-169.
دهقان، محمد و پوررحیم، پروین (1392). "رابطه بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 21، شماره 67، 192-171.
شریفی رنانی، حسن؛ قبادی، سارا؛ امرالهی، فرزانه و هنرور، نغمه (1390). "بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران". فصلنامهتحقیقاتمدلسازیاقتصادی، شماره 3، 43-29.
صامتی، مجید و بهنود، مرجان (1391). "تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا". مجله تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، دوره 2، شماره 5، 68-53.
کازرونی، علیرضا و سجودی، سکینه (1389). "بررسی اثر بی‌ثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 90، 139-119.
گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما (1382). "بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی در ایران با روش سیستم معادلات همزمان". فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 28، 24-1.
محدث، فخری (1390). "محاسبه شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم". فصلنامهروندپژوهش‌هایاقتصادی، سال نوزدهم، شماره ٦٠، 62-29.
نوفرستی، محمد (1378). "ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی". تهران: انتشارات رسا.        
 
 
 
 
Amjad, Ali. & Hafeez ur Rehman, (2015). “Macroeconomic Instability and its Impact on Gross Domestic Product an Empirical Analysis of Pakistan”. Pakistan Economic and Social Review,53(2), 285-316.
Bhattacharjee, A., Higson, C., Holly, S. & Kattuman, P. (2002). “Macro Economic Instability and Business Exit: Determinants of Failures and Acquisitions of Large UK Firms”. University of Cambridge- Judge Business School, LBS Working Paper No. 02-034.
Brun, J. F., Guillaumont, S. & Guillaumont, P. (1999). “How Instability Lowers African Growth". Journal of African Economies, 8(1), 87-107.
Chambet, A. & Gibson, R. (2006). “Financial Integration, Economic InstabilityAnd Trade Structure In Emerging Markets”. Institutf¨urschweizerischesBankwesen, Universit,University of Zurich.
Dhonte, P. & Kapur, I. (1997). “Toward a Market Economy: Structure of Governance”. IMF Working Paper. No. 11.
Elliott, W. (2013). “The Effects of Economic Instability on Children's Educational Outcomes”. Children and Youth Services Review, 35(3), 461-471.
Fischer, S. (1993). “The Role of Macroeconomic Factorsin Growth”. NBER Working Paper Series, Working Paper No. 4565.
Ikhide, S. I. & Alawode, A. A. (2001). “Financial Sector Reforms, Macroeconomic Instabilityand the Order of Economic Liberalization: The Evidence from Nigeria, AERC Research Paper 112, African Economic Research Consortium, Nairobi.
Jokipii, T. & Monnin, P. (2012). “The Impact of Banking Sector Stability on the Real Economy”. Journal of International Money and Finance, 32, 1–16.
Jonung, L., Larch, M. & Fischer, J. (2008). “101 Proposals to reform the Stability and Growth Pact. Why so many; A survey”, Public Finance and Management, 8(3), 502-560.
Mankiw, N. G. (1989). “Real Business Cycles: A New Keynesian Perspective”. Journal of Economic Perspectives, 3, 120-145.
Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D. (1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437.
Martin, P. & Rogers, C. A. (2000). “Long-Term Growth and Short-Term Economic Instability”. European Economic Review, 44(2), 359-381.
Ramey, G. & Ramey, V. A. (1995). “Cross-Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth”. NBER Working Paper 4959, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
Romer, M. (1986). “Increasing Return and Long Run-Term Growth”. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
Sirimaneetham, V. & Temple J. R. W. (2009). “Macroeconomic Stability and the Distribution of Growth Rates”. World Bank Economic Review, 23(3), 443-479.
Skorobogatova, N. (2016). “Macroeconomic instability: its causes and consequences for the economy of Ukraine”. Eastern Journal of European Studies, 7(1), 63-80.
Strange, W., Hejazi, W. & Tang, J. (2005). “The Uncertain City: Competitive Instability, Skills, Innovation and the Strategy of Agglomeration". University of Toronto, Canada.
Suhr, Diana, D. (2004). “Principal Component Analysis vs. Exploratory Factor Analysis”. University of Northern Colorado.   
Turtelboom. B. (1991). “Interest Rate Liberalization: Some Lessons from Africa”. IMF Working Paper. No. 121.
World Bank, World Development Report. (1991). P.p: 109-110.