با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم

احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی؛ موسی تاتار

دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 128-117

چکیده
  مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهم‌ترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سال­های 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه ...  بیشتر