با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهم‌ترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سال­های 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه­ای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنی­دار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید می­کند. بر اساس این یافته­ها می­توان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی   نقطه­ای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت می­کند، نزدیک می­شود.

عنوان مقاله [English]

Life Expectancy and Economic Growth in Iran: Smooth Transition Regression (STR) Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi 1
  • Jalal Montazeri Shoorekchali 2
  • Musa Tatar 3

چکیده [English]

Regarding the important role of health in economic growth and development, the purpose of the present paper is to investigate the impact of life expectancy, as the most important indicator of health, on economic growth in Iran during 1965-2009. The estimated Smooth Transition Regression (STR) model supports a nonlinear threshold behavior in the relationship between life expectancy and economic growth in the country in a two regime structures with a threshold level of 55.34 years. In other words, our findings are both consistent with Acemoglu and Johnson (2007) for the negative impact and with demographic transition theory for the reducing effect of life expectancy on economic growth in Iran. This shows the country is approaching the stage of the fertility transition, where the increase in life expectancy will bring about a decline in population. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • life expectancy
  • Economic Growth
  • STR Model
  • Iran