تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران

نوع مقاله : فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 استادیار اقتصاد، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می‌آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می‌بایست در برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌‌ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاست‌گذاری‌‌های مختلف می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبه‌‌های مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست‌های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که تمامی شوک‌ها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل می‌شوند. این شوک‌ها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش می‌دهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary, Fiscal and Oil Shocks on Gender Inequality within the Framework of a New Keynesian Model in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Mehdi zare shahneh 1
  • zahra nasrollahi 2
  • hojat parsa 3
1 Ph.D Student in Economics, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Human resources are considered as one of the pillars and key elements of the growth and development of each country. In this regard, women, as half of the population of the society, play a decisive role in advancing the goals of growth and development. So, first of all, it is necessary to consider this part of the society in planning and policy. Second, different policies can have different effects on the quantity and quality of their performance. One aspect of this discussion is how macroeconomic policies affect women's participation in the labor market and gender gaps in employment. Therefore, in this paper, the effects of monetary, fiscal and oil shocks on macroeconomic variables such as production, employment of women and men, total employment and gender inequality in the labor market are discussed, in the framework of a DSGE model. The results indicate that all shocks (monetary, fiscal and oil shocks) increase production, employment of women and men, and total employment. These shocks increase men's employment more than women's, and as a result, gender inequality in the labor market increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender inequality
  • Economic Policies
  • employment
  • New Keynesian model