تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز (رویکرد آستانه‌ای غیرخطی GMM)

نوع مقاله : فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده‌های 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته‌های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی‌که کشورهای با اندازه دولت بزرگ‌تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Government Size and Governance on Economic Growth in Vision Document Countries (Nonlinear Threshold GMM Approach)

نویسندگان [English]

  • Farhad khodadad kashi 1
  • samaneh noraniazad 2
  • somayeh shateri 3
1 Professor of Economics, Payame Noor University, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although economic growth is affected by the growth of factors of production, governance and government size were also effective on economic growth. In this study, the impact of government size and governance on the economic growth of perspective document countries evaluated over the period 2006-2017. To meet this end, The World Bank database and data of perspective document countries were used. Moreover, the optimum size of the government evaluated based on the proposed Baro method. This article sought to estimate the effect of government size and governance by using panel data and the threshold nonlinear two-stage generalized method of moment. The findings indicated that the average optimal size of the government was 18.38% of the gross domestic product. Also, in countries with less government size, the growth of government expenditures had a positive effect on economic growth, while countries with a government size larger than optimal, government spending had a negative effect on economic growth. In addition, the results confirmed economic growth was affected by the governance of the state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Government size
  • Governance
  • dynamic panel data
  • nonlinear threshold GMM approach