با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی‌ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به‌نحوی‌که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می‌باشند.همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه‌ها گردیده به‌نحوی ‌که اثر تکانه‌های تأثیرگذار در بی‌ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.
پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌ها، ابتدا با مدل‌های مورد استفاده در این تحقیق به بررسی متغیرهای اقتصادی، غیراقتصادی و تأثیرگذار بر چرخه‌های تجاری پرداخته و بعد از آن اقدام به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب نمایند
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Fluctuations and Monetary and Fiscal Policies on Business Cycles (The Case of Oil Economies and BVAR Approach)

نویسندگان [English]

  • Anita Azimi hosseini 1
  • Beitollah Akbari Moghaddam 2
  • Morteza Asadi 3

1 Ph.D. Student of Economics, Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Associate Professor of the Faculty of Management and Accounting, Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to examine business cycles and identify significant factors affecting these cycles using Bayesian Vector Autoregressive (BVAR) in presence of institutional, political and global factors in five oil exporting countries including Canada, Iran, Nigeria, Norway and Venezuela during 1995-2016.
The results of Forecast Error Variance Decomposition (FEVDs) indicated that short-term GDP had the maximum value in justifying instability. In long term, the role of GDP was decreased due to increasing role of other variables. so that at the end of periods except Iran, Nigeria and Venezuela oil shock in Canada and financial shock in Norway are the reasons for the business cycles. Moreover, findings show that political and institutional factors have changed the role of shocks and impulses. so that the impact of effective shock has decreased in instability during long term. Political and institutional factors had the considerable role in Iran and Norway, respectively. It is suggested that policymakers, before deciding on policies, first by the model used in this research examine economic and non-economic variables affecting the business cycle, and then apply appropriate monetary and fiscal policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycles
  • Bayesian Vector Autoregressive (BVAR)
  • Monetary and Fiscal Policies
بخشی، لطفعلی؛ بهرامی، جاوید و موسوی، فرزانه (1391). "بررسی مقایسه‌ای اثرات کلان شوک‌های نفتی قبل و بعد از نیمه دهه 80: مورد کشورهای صادرکننده نفتی". فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، دوره 1، شماره 4، 42-25.
بهبودی، داوود؛ اصغرپور، حسین و محمدلو، نویده (1391). "نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی: مورد اقتصادهای نفتی". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 20، شماره 62، 116-95.
جعفری صمیمی، احمد و آذرمند، حمید (1384). "بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای جهان (2001-1980)". پژوهشنامه بازرگانی، دوره 10، شماره 37، 62-41.
جعفری صمیمی، احمد؛ قادری، سامان؛ قادری، صلاح‌الدین و کتابی، طاها (1392). "بررسی باز بودن تجاری و جهانی‌شدن اقتصادی بر اشتغال، رویکرد آزمون کرانه‌ها". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره 4، شماره 13، 26-1.
جلائی اسفندآبادی، سید عبدالمجید؛ شکیبایی، علیرضا؛ نجاتی، مهدی و انصاری نسب، مسلم (1395). "بررسی آثار مؤثر بر شکاف تولید در اقتصاد ایران". فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 3، شماره 4، 109-85.
حیدری، حسن؛ علی‌نژاد، رقیه و جهانگیرزاده، جواد (1393). "بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 4، شماره 15، 60-41.
خلیل‌زاده، جواد، حیدری، حسن و بشیری، سحر (1399). "تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 92-75.
خلیلی عراقی، منصور ؛ برخورداری دورباش، سجاد و گلوانی، امین (1399). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 28-15.
رضایی، عباسعلی و مهرآرا، محسن (1389). "کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 14، شماره 56، 32-1.
رضوی، عبدالله و سلیمی‌فر، مصطفی (1392). "اثر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی برداری"، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، دوره 4، شماره 9، 31-9.
شاکری بستان‌آباد، رضا؛ جلیلی، زهرا و صالحی کمرودی، محسن (1398). "تأثیر منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال استان‌های صنعتی ایران: رهیافت مدل خودرگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری (SFAVAR". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 102-79.
علائی، رضا؛ صلاح منش، احمد و آرمن، سید عزیز (1399). "بررسی کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران، )". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 41، 34-15.
عیسی‌زاده، سعید و احمدزاده، اکبر (1388). "بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 1996-2005)". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 13، شماره 40، 28-1.
فاضل، مهدی؛ توکلی، اکبر و رجبی، مصطفی (1392). "مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش‌بینی ادوار تجاری ایران". فصلنامه علمی مدل‌سازی اقتصادی، دوره 7، شماره 22، 81-63.
مهرآرا، محسن و نیکی اسکویی، کامران (1385). "تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصاد". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 10، شماره 40، 32-1.
هژبرکیانی، کامبیز و غلامی، الهام (1390). "بررسی موقعیت چرخه تجاری در ایران و تأثیر آن بر کارایی برنامه‌های محرک مالی و سرمایه‌گذاری". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 16، 216-195.         
 
 
 
Aidt, T., Dutta, J. & Sena, V. (2008). “Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence”. Journal of Comparetive Economics, 36, 195-220.
Arreaza, A. & Miguel, D. (2004). “Sources of Macroeconomic Fluctuation in Venezuela”. Working Paper 56. Central Bank Venezuela.
Barasky, R. & Killian, B. (2001). “Do You Really Know That Oil Caused the Great Stagnation? A Monetary Alternative”. Working Paper, National Bureau of Economic Research, No. 8389.
Blanchard, O. & Prrotti, R. (1999). “An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output”. Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1329-1368.
Bruno, M. & Sanchs, J. (1985). “Economics of Worldwide Stagnation”. Harward University Press.
De Vaal, A. & Ebben, W. (2011). “Institutions and the Relation between Corruption and Economic Growth”. Review of Development Economics, 15(1), 108-123.
Harrison, A. & Burbridge, J. (1984). “Testing for the Effect of Oil Price Rise, Using Vector Auto Regression”. International Economic Review, 25(2), 459-484.
Huseynov, S. & Ahmadov, V. (2013). “Oil Windfalls Fiscal Policy and Money Market Disequilibrium”. Working Pape, William Davidson Institute, No.1051.
Huseynov, S. & Ahmadov, V. (2014). “Business Cycle in Oil Exporting Countries: A Declining Role for Oil?”. Working Paper, William Davidson Institute, No. 03/2014.
Jimenez, R. & Sanchez, M. (2004). “Oil Price Shocks and Real GDP Growth, Empirical Evidence for some OECD Countries”. Working Paper Series, European Central Bank, No. 362.
Khose, M. (2002). “Explaining Business Cycles in Small Open Economies, How Much Do World Prices Matter”. Journal of International Economics, 56(2), 299-327.
Krugman, P. (1993). “Lessons of Massachusetts for EMU”. The Transition to Economic and Monetary Union in Europe, 50(1), 241–261
Kumssa, A. & Mbeche, I. (2004). “The Role of Institutions in the Development Process of African Countries”. International Journal of Social Economics, 31(9), 840-854.
Laikuan, S. (2013). “The Macroeconomic Effects of Oil Price Shock under Different Monetary Policy Rules on Euro Area and Selected Asian Countries”. International Journal of Business and Finance, 30(10), 100-125.
Litterman, R. (1984). “Forecasting and Policy Analysis with Bysian Vector Auto Regressiion Models”. Reserve Bank Federal of Minneapolis, 4(3), 30-41.
Litterman, R. (1986). “Forecasting with Baysian Vecto Autoregressions-Five Years of Experience”. Journal of Business and Economcs, 56(3), 25-38.
Mehlum, H., Moene, K. & Torvik, R. (2006), “Institutions and the Resource Curse”. The Economic Journal, 116(3), 1-20
Mendoza, E. (1995). “The Terms of Trade, the real Exchange Rate and Economic Fluctuations”. International Economic Review, 39(1), 101-130.
Papyrakis, E. & Gerlagh, R. (2004). “The Resource Curse Hypotheses and its Transmission Channels”. Journal of Comparative Economic, 32(1), 181-193.
Rodrik, D. (2000). “Institutions for High-Quality Growth: what they are and how to Acquire Them”. Studies in Comparative International Development, 35(1), 3-31.
Ross, M. (1999). “The Political Economy of the Resource Curse”. World Politics, No.51, 51(2), 297-322.
Saez, F. & Puch, L. A. (2002). “Trade Shocks and Aggregate Fluctuations in an Oil Exporting Economy”. Venezuela Central Bank.
Stock, J. & Watson, M. (2003). “Forecasting Output and Inflation: The Role of Asset Prices”. Journal of Economic Literature, 41(3), 788-829