با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهم‌کنشی (IVAR) به محاسبه توابع واکنش تکانه‌ای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوری‌که واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس می‌باشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monetary Policy Efficiency Under Economic Uncertainty (Research in Iranian Economy)

نویسندگان [English]

  • REZA ALAEI 1
  • Ahmad Salahmanesh 2
  • seyed Aziz Arman 3

1 Ph.D. Student in Economics, shahid chamran university of ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Economics, shahid chamran university of ahvaz, Iran

3 Professor of Economics, shahid chamran university of ahvaz, Iran

چکیده [English]

In the present study, the effect of economic uncertainty on the efficiency of monetary policy has been investigated using data from the first quarter of 1990 to the fourth quarter of 2017. For the purpose of the present study, first, we determine the optimal economic uncertainty index by using SOS search algorithm. After determining the optimal economic uncertainty index, the Interaction Vector Autoregressive (IVAR) approach used to calculate the impulse response functions (IRFs) of inflation and production variables to the shock of  variable under high and low uncertainty levels. The results show that under different levels of uncertainty, the response of production and inflation to the shock of  variable is different, so that the response of production variable under low uncertainty is higher than the high uncertainty level, while the response of Inflation is reversed, meaning that the response to this shock, under high uncertainty is higher than the low uncertainty level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Economic Uncertainty Index
  • Metaheuristic Optimization Algorithm
  • Symbiotic Organisms Search Algorithm (SOS)
  • Interactive Vector Autoregressive (IVAR)
ابریشمی، حمید و رحیمی، آزاده (1383). "بررسی عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در چارچوب 3 کالایی، مورد مطالعه ایران". پژوهشنامه بازرگانی، شماره 30، 38-1.
اکبری‌فرد، حسین؛ علائی، رضا و انارکی محمدی، احمد (1396). "بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم‌های فراکاووشی". بورس اوراق بهادار، دوره 38، 110–78.
ختایی، محمود و سیفی‌پور، رؤیا (1387). "اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر نرخ ارز در ایران". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 2، شماره 2، 24–7.
خلیلی‌عراقی، منصور؛ شکوری، حامد و زنگنه، محمد (1388). "تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 44، شماره 3، 25-1.
خواجه محمدلو، علی و خداویسی، حسن (1396). "بررسی ارتباط نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تحت رویکرد تئوری‌های فیشر در اقتصاد ایران". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 6، شماره 24، 221–199.
دل‌انگیزان، سهراب؛ کریمی، محمدشریف و امیریانی، پرستو (1392). "تأثیر سیاست‌های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم، موردکاوی تجربی ایران 1390-1353". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره 17، شماره 1، 21–1.
صارم، مهدی و مهرآرا، مهدی (1393). "بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران". تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 1، 154–137.
علائی، رضا؛ صلاح‌منش، احمد و آرمن، سید عزیز (1397). "تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران". فصلنامه‌ی علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، بهار1397، در حال انتشار.
فرازمند، حسن؛ قربان‌نژاد، مجتبی و پورجوان، عبدالله (1392). "تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران". فصلنامهپژوهش‌هاوسیاست‌هایاقتصادی، دوره 21، شماره 67، 88-69.
قلی‌زاده کناری، صدیقه؛ پورفرج، علیرضا و جعفری صمیمی، احمد (1396). "بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران". فصلنامه‌ی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 4، شماره 4، 60-27.
محمدی، عمران؛ محمدی، سیدعرفان و رامتین‌نیا، شاهین (1395). "بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جستجوی ارگانیسم‌های هم زیست". تحقیقات مالی، دوره 18، شماره 2، 390–369.
منافی‌انور، وحید؛ خدادادکاشی، فرهاد؛ بیابانی، جهانگیر و پاسبان، فاطمه (1394). "عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تأثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران (92-1358)". فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 9، شماره 32، 23–1.
مهرآرا، محسن (1384). " نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 40، شماره 3، 158-117.   
 
  Aastveit, K. A., Natvik, G. & Sola, S. (2013). “Economic Uncertainty and the Effectiveness of Monetary Policy”. Norges Bank, Working Paper No. 2013/17, 1-32.
Aastveit, K. A., Natvik, G. J. & Sola, S. (2017). “Economic Uncertainty and the Influence of Monetary Policy”. Journal of International Money and Finance, 76, 50–67.
Arellano, C., Bai, Y. & Kehoe, P. J. (2012). “Financial Frictions and Fluctuations in Volatility”. Research Department Staff Report 466. Mineapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis, 2049-2103.
Baker, S. R., Bloom, N. & Davis, S. J. (2015). “Measuring Economic Policy Uncertainty”. The Quarterly Journal of Economics ,131(4), 1593-1636.
Ball, L. (1999). “Policy Rules for Open Economies”. In Monetary Policy Rules (pp. 127–156). “National Bureau of Economic Research, Inc”. Retrieved from https:// econpapers. repec.org/RePEc:nbr:nberch:7415
Basu, S. & Bundick, B. (2012). “Uncertainty Shocks in a Model of Effective Demand”. Federal Reserve Bank of Boston Research Department Working Paper No 12-15,937-958.
Bernanke, B. S. (1983). “Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment”. The Quarterly Journal of Economics, 98(1), 85-106.
Bloom, N. (2009). “The Impact of Uncertainty Shocks”. Econometrica, 77(3), 623–685.
Bloom, N. (2014). “Fluctuations in Uncertainty”. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 153–176.
Caggiano, G., Castelnuovo, E. & Groshenny, N. (2014). “Uncertainty Shocks and Unemployment Dynamics in U.S. Recessions”. Journal of Monetary Economics, 67, 78–92.
Carroll, C. D. (1997). “Buffer-Stock Saving and the Life Cycle/Permanent Income Hypothesis”. The Quarterly Journal of Economics, 112(1), 1–55.
Cerda, R., Silva, Á. & Valente, J. T. (2018). “Impact of Economic Uncertainty in a Small Open Economy: the Case of Chile”. Applied Economics, 50(26), 2894–2908.
Cheng, M.-Y. & Prayogo, D. (2014). “Symbiotic Organisms Search: A New Metaheuristic Optimization Algorithm”. Computers & Structures, 139(2014), 98-112.
Dixit, A. & Pindyck, R. (1994). “Investment under Uncertainty”. Princeton University Press.
Erdem, H .F. &Yamak, R. (2016). “Measuring the Optimal Macroeconomic Uncertainty Index for Turkey”. Economic Annals, 61(210), 7–22.
Ezugwu, A. E. & Prayogo, D. (2018). “Symbiotic Organisms Search Algorithm: Theory, Recent Advances and Applications”. Expert Systems with Applications, 119, 184–209.
Feshari, M. & Nazari, R. (2018). “Portfolio Optimization In Selected Tehran Stock Exchange Companies (Symbiotic Organisms Search and Memetic Algorithms)”. Regional Science Inquiry, 10(1), 149–160.
Gan, P. T. (2014). “The Optimal Economic Uncertainty Index: A Grid Search Application”. Computational Economics, 43(2), 159–182.
Gilchrist, S., Sim, J. W. & Zakrajšek. E. (2014). “Uncertainty, Financial Frictions, and Investment Dynamics”. Working Paper 20038. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1-58.
Jurado, K., Ludvigson, S. & Ng, S. (2015a). “Measuring Uncertainty”. American Economic Review, 105(3), 1177–1216.
Kimball, M. S. (1990). “Precautionary Saving in the Small and in the Large”. Econometrica, 58(1), 53–73.
Kurov, A. and Stan, R. (2017). “Monetary Policy Uncertainty and the Market Reaction to Macroeconomic New. Journal of Banking and Finance, Forthcoming. 1-19. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2776357 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2776357.
Leduc, S. & Liu, Z. (2015). “Uncertainty Shocks are Aggregate Demand Shocks”. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper No 2012-2010,1-32.
Mankiw, N. G. & Reis, R. (2011). “Imperfect Information and Aggregate Demand”. In B. Friedman & M. Woodford (Eds.), Handbook of Monetary Economics (3, 182–230). North Holland: Elsevier.
Mehmet, B., Demirer, R., Gupta, R. & Van Eyden, R. (2017). “The Impact of US Policy Uncertainty on the Monetary Effectiveness in the Euro Area”. Journal of Policy Modeling, 39(6), 1052–1064.
Oros, C. & Zimmer, B. (2015). “Uncertainty and Fiscal Policy in a Monetary Union: why does Monetary Policy Transmission Matter?”. Economic Modelling, 50, 58–93.
Panda, A. & Pani, S. (2016). “A Symbiotic Organisms Search Algorithm with Adaptive Penalty Function to Solve Multi-Objective Constrained Optimization Problems”. Applied Soft Computing, 46, 344–360.
Sá, F., Towbin, P. & Wieladek, T. (2014). “Capital Inflows, Financial Structure and Housing Booms”. Journal of the European Economic Association, 12(2), 522–546.
Svensson, L. E. (2000a). “Open-Economy Inflation Targeting”. Journal of International Economics, 50(1), 155–183.
Towbin, P. & Weber, S. (2013). “Limits of floating Exchange Rates: The Role of Foreign Currency Debt and Import Structure”. Journal of Development Economics, 101, 179–194.
Walsh, C. E. (2010). “Monetary Theory and Policy”. Massachusetts Institute of Technology. (3rd ed.).
Wooldridge, J. M. (2013). “Introductory Econometrics: a Modern Approach”. South-Western Cengage Learning.