با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

به دنبال تحریم‌های بسیاری که در طول ‌سال‌های پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاد‌دانان این بوده، که این تحریم‌ها بر متغیر‌های مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازه‌ای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخص‌سازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریم‌های مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریم‌ها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از داده‌های سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال‌های 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاه‌مدت نشان می‌دهد اعمال تحریم‌های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم‌های متوسط و قوی در کوتاه‌مدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌های اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریم‌های متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) به‌دست آمده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Short Run and Long Run Effects of Economic Sanctions on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fadaee 1
  • Morteza Derakhshan 2

1 Faculity Member of Economics, Payame Noor University, Iran

2 Ph.D. Student in Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Following the economic sanctions that have been imposed on Iran in the years after the Islamic Revolution, always economists were facing this question that; what is the effect of economic sanctions on different economic variables and how much is it? This study aims to analyze the effect of economic sanctions as dummy variable on economic growth in Iran, using Indexing and weighting (determining the importance) of various sanctions that historically imposed on Iran. For this purpose, using time series data and Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model, we analyze the effect of economic sanctions on economic growth from 1978 to 2013. Short-run estimation results show that in the short term weak sanctions had not significant effect on economic growth, but moderate and strong sanctions respectively with coefficients 0.0098 and 0.43, has had a negative effect on economic growth. Long-run estimation results show that in long term weak and strong sanctions had not significant impact on economic growth, but moderate sanctions with coefficient 0.024 has had a negative impact on economic growth. Finally error correction coefficient in model is - 0.407. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sanctions
  • Direct Foreign Investment
  • Inflation
  • Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) Model
  • Economic Growth
  • Iran
اکبری، نعمت‌الله و زاهدی‌کیوان، مهدی کاربرد مدل‌های برنامه‌ریزی در اقتصاد و مدیریت بهروزی‌فر، مرتضی اثرات تحریم‌های یک‌جانبة آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازار‌های جهانی انرژی فصلنامه پژو‌هشنامه‌ بازرگانی بی‌نیاز، علی تحولات اخیر خاورمیانه و تحریم‌های اقتصادی ایران فصلنامه سیاست‌ خارجی پورفرج، علیرضا و خالقیان، عادله اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (14)
شاه‌آبادی، ابوالفضل و بهاری، زهره تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال‌توسعه فصلنامه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (16)
عزیزنژاد، صمد و سیدنورانی، سید محمدرضا بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی مجله مجلس و پژوهش نوفرستی، محمد ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی وصالی، ساناز و ترابی، مهرنوش اثرات تحریم‌ بانک‌ها بر اقتصاد و سیستم بانکی ایران مجله بانک و اقتصاد یاوری، کاظم و محسنی، رضا آثار تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران: تجزیه و تحلیل تاریخی مجله مجلس و پژوهش