با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا تهران، تهران، ایران

چکیده

رونق(رکود) اقتصادی بدان‌معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش(کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود داده‌های آماری ماتریس سرمایه منطقه‌ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ماتریس سرمایه استان اصفهان از درون ماتریس سرمایه ملّی است. برای اعتبارسنجی برآورد‌های انجام شده حاصل از توسعه رویکرد چارم، از داده‌های اعتبارات بانکی استانی و عمرانی بخش‌های کشاورزی و ساختمان برای سال‌های 1395 استفاده خواهد شد. همچنین داده های تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن نیز از سالنامه استان اصفهان برای همین سال استخراج شدند. از طرفی در ادامه اثر وقفه زمانی بر ارزش تشکیل سرمایه منطقه‌ای برآوردی از روش چارم توسعه داده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می‌دهد که با زیاد شدن وقفه زمانی، ارزش تشکیل سرمایه برآوردی منطقه به مقدار واقعی تشکیل سرمایه بخشی نزدیک خواهد شد. این امر در بخش هایی که ذاتاً با وقفه بیشتری مواجه هستند، درست تر است. از طرفی نتایج نشان می دهند که بیشترین تولیدات سرمایه‌ای مربوط به بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. همچنین بیشترین خرید‌های سرمایه‌ای مربوط به بخش‌های صنعت، خدمات و مستغلات است. از طرفی تجزیه و تحلیل ماتریس سرمایه منطقه‌ای، رونق اقتصادی را در سال 1395 برای استان اصفهان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating economic prosperity and recession in Isfahan province using the regional capital matrix

نویسندگان [English]

  • Maryam Amini 1
  • Nematola Akbari 2
  • Rozita Moayedfar 3
  • Fatemeh Bazzazan 4

1 Ph.D. student, urban and regional economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Economic prosperity (recession) means that the GDP increases (decreases) between two consecutive periods. One of the important approaches in examining economic prosperity and recession is the use of the capital matrix. This matrix is a suitable solution for providing the analysis of calculable general equilibrium patterns such as the dynamic input-output model. However, the main problem in the country is the lack of regional capital matrix statistical data. Therefore, it is practically impossible to check economic prosperity and recession at the regional level. The aim of the current research is to provide a non-statistical solution based on the theoretical foundations of the data to estimate the regional capital matrix from the national capital matrix. The results show that as the time interval increases, the estimated capital formation value of the region will be closer to the real capital formation value of the sector. This is truer in sectors that are inherently more disruptive. On the other hand, the results show that the most capital productions are related to industry, construction and agriculture sectors. Also, most capital purchases are related to industry, services and real estate sectors. On the other hand, the analysis of the regional capital matrix shows economic prosperity in 2015 for Isfahan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • input-output
  • dynamic analysis
  • regional economy