با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده
تأثیر شاخص‌های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران (با رویکرد هم‌انباشتگی)

زهرا کریمی موغاری؛ مهرانگیز غلامرضا

دوره 9، شماره 33 ، دی 1397، ، صفحه 157-182

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.4779

چکیده
  سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی‌در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می‌شود. میزان بدهی عمومی‌ و سیاست‌های ...  بیشتر

الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده
بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

علیرضا عرفانی؛ عابدین حسینی؛ حمید ملکی

دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 61-45

چکیده
  هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه‌های مثبت و منفی) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوک‌های ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک‌های پیش‌بینی شده و شوک‌های پیش‌بینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ...  بیشتر

رشد اقتصادی
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی

رضا اکبریان؛ علی قائدی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 48-11

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می‌باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد ...  بیشتر

رشد اقتصادی
بررسی تاثیر تحولات شاخص‌های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران(الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده ARDL)

مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 159-133

چکیده
  در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شاخص‌های فرهنگی می‌تواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، ...  بیشتر