با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، ، صفحه 42-31

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.53527.5860

چکیده
  در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد ...  بیشتر

بررسی رابطه بین محدودیت‌های مذهبی، رضایت از زندگی و رشد اقتصادی

سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ ذبیح الله فلاحتی

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 22-11

چکیده
  در سال­های اخیر تأثیر محرک­های غیراقتصادی نظیر رضایت از زندگی و اعتقادات جامعه بر روی رفتارهای اقتصادی مانند رشد و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین شاخص رضایت از زندگی افراد با درآمد سرانه با توجه به شدت اعتقادات مذهبی می‌باشد. به این منظور از تخمین­زن ­2SLS و اطلاعات مقطعی 88 کشور در سال ...  بیشتر