با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی ساری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

چکیده

در سال­های اخیر تأثیر محرک­های غیراقتصادی نظیر رضایت از زندگی و اعتقادات جامعه بر روی رفتارهای اقتصادی مانند رشد و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین شاخص رضایت از زندگی افراد با درآمد سرانه با توجه به شدت اعتقادات مذهبی می‌باشد. به این منظور از تخمین­زن ­2SLS و اطلاعات مقطعی 88 کشور در سال 2010 استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص درآمد سرانه در سطح کشورها تأثیر مثبت و معنی­داری بر رضایت از زندگی داشته است. همچنین محدودیت­های مذهبی بالاتر در جوامع با رضایت از زندگی کمتری همراه گردید که این مسئله حاکی از دخالت­های دولت بر عقاید مذهبی و به دنبال آن کاهش رضایت مردم از زندگی می­باشد. در یک نتیجه کلی حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی می­توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با محدودیت­های کمتر مذهبی و با میانگین عمر بالاتر راضی­تر نیز می­باشند. علاوه بر این متغیرهای سرمایه­گذاری، تجارت و مخارج سرانه دولت با درآمد سرانه رابطه مثبت و معنی‌داری داشته­اند. همچنین پارامتر مربوط به متغیر رضایت از زندگی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر درآمد سرانه دارد. لذا بر مبنای اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه، رابطه دوطرفه بین رضایت از زندگی و درآمد سرانه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Restrictions, Life Satisfaction and Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Mojaverian 1
  • Fatemeh Kashiri Kolaei 2
  • Zabihollah Falahati 3

چکیده [English]

In recent years, the impact of non-economic incentives such  as life satisfaction and beliefs of community has been examined on economic behavior, such as growth and per capita income. The purpose of this study is to identify the correlation between life satisfaction index and per capita income with the intensity of religious beliefs. To this end, 2SLS estimator and cross-sectional data in 88 countries in 2010 were used. The results showed that the index of per capita income has a significant positive impact on life satisfaction. Also higher religious restrictions in communities were associated with less life satisfaction, and this shows government involvement in religious beliefs and consequently loss of life satisfaction. In addition, investment, government expenditure and trade variables have a positive and significant relationship with per capita income. Also, life satisfaction has a significant and positive effect on per capita income. Based on the used data in this study, there is a mutual relationship between life satisfaction and percapita income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GDP per capita
  • happiness
  • Life Satisfaction
  • Religion
بختیاری، صادق؛ رنجبر، همایون و قربانی، سمیه (1391) شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و اندازه‌گیری آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3 (9), 58-41 آرگایل، مایکل روانشناسی شادی ترجمه: بهرامی، فاطمه؛ گوهری‌انارکی، مسعود؛ نشاط‌دوست، حمیدطاهر و پالاهنگ، حمید، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. جعفری‌صمیمی، احمد؛ منتظری‌شورکچالی، جلال و تاتار، موسی (1392) امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (13), 128-117 خسروی، صدراله؛ قمرانی، امید و بردیده، محمدرضا (1389) بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد فیروز‌آباد مجله مشاور مدرسه 6 (1), 14-8 صادقی شاهدانی، مهدی؛ زاهدی وفا، محمدهادی و قائمی اصل، مهدی (1391) شاخص‌سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های تمدن اسلامی و بکارگیری آن در ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2 (8), 14-95 صادقی، حسین؛ ملکی، بهروز؛ عصاری، عباس و محمودی، وحید (1392) تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3 (12), 20-9 کجباف، محمدباقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد و انوری، حسن (1390) رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان روانشناسی و دین 4 (4), 74-61 کرمی‌نوری، رضا؛ مکری، آذرخش؛ محمدی‌فر، محمد و یزدانی، اسماعیل (1381) مطالعه عوامل مؤثر بر شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران مجله روانشناسی و علوم تربیتی 32 (1)