با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکاف درآمدی خانوارهای روستایی در ایران

حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه

دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 70-57

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش توسعه زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولیدات دانش بنیان کشاورزی در فراهم‏آوری عدالت اقتصادی از طریق توزیع درآمد مناسب در مناطق روستایی کشور است. برای این منظور از عوامل مهم و بنیادی تأثیر‏گذار نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ بیکاری و شهرنشینی بر متغیر توزیع ...  بیشتر

طراحی مدل انتقال دانش مؤسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی از طریق آموزش از دور در راستای توسعه روستایی

شعبانعلی نوروزی؛ حبیب الله نجفی هزار جریبی؛ مهران فرج اللهی؛ محمد رضا سرمدی

دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 68-55

چکیده
  هدف اصلی پژوهش طراحی مدل مطلوب انتقال دانش مراکز تحقیقات کشاورزی از طریق آموزش از دور می‌باشد. روش تحقیق ترکیبی است. اطلاعات اولیه از روش دلفی توسط متخصصین انتقال دانش جمع‌آوری، پس از استخراج شاخص‌های اصلی وتعیین روایی و پایایی آن، پرسش نامه در اختیار آزمون، شوندگان قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی (پرسش‌نامه) و اسنادی ...  بیشتر