با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور

2 استادیار برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور

3 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور

4 استاد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی پژوهش طراحی مدل مطلوب انتقال دانش مراکز تحقیقات کشاورزی از طریق آموزش از دور می‌باشد. روش تحقیق ترکیبی است. اطلاعات اولیه از روش دلفی توسط متخصصین انتقال دانش جمع‌آوری، پس از استخراج شاخص‌های اصلی وتعیین روایی و پایایی آن، پرسش نامه در اختیار آزمون، شوندگان قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی (پرسش‌نامه) و اسنادی است. جامعه آماری 1930نفر شامل اعضای هیئت علمی، مروجان و مربیان آموزشی مؤسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی بوده‌اند. براساس جدول مورگان حجم نمونه به تفکیک گروه‌ها به نسبت جمعیت شان تعداد 641 نفر برآورد و به‌صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی آزمون بارتلت و تأییدی نوع اول) با نرم‌افزار SPSS،LISREL انجام گرفت. یافته‌ها،سهم واریانس هر یک از شاخص‌ها را به ترتیب خلق دانش 90/11، فناوری آموزش از دور80/11، منابع مالی 49/8، تولید محتوا 05/7، فناوری اطلاعات و ارتباطات 98/5.، روانشناختی 74/5، فرهنگ سازمانی 39/5 و سیاست‌گذاری 98/4 به دست می‌دهد که روی هم 37/61 درصد واریانس کل شاخص‌های مرتبط با مدل انتقال دانش را تبیین می‌کنند. آزمون نیکویی برازش مقدار مجذور کای را 37/2681 با درجه آزادی 406 نشان داده است و سطح معناداری کمتر از مقدار خطای 05/0 می‌باشد و همچنین مقدار RMSEA در محاسبه فوق برابر با 094/0 بوده و این مقدار وقتی از 08/0 بیشتر باشد نشان دهنده آن است که مدل مورد نظرخوب و برازنده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing The Agricultural Research Institutes’ Knowledge Transfer Model through Distance Education to Rural Development

نویسندگان [English]

  • Shabanali Noroozi 1
  • Habibollah Najafi 2
  • Mehran Farajollahi 3
  • Mohammad Reza Sarmadi 4

1 Ph.D. Student, Payam-e-Noor University

2 Assistant Professor, Payam-e-Noor University

3 Assosiate Professor, Payam-e-Noor University

4 Professor, Payam-e-Noor University

چکیده [English]

The main objective of the research is to design the suitable knowledge transfer in agricultural research centers through distance education. The research method was a combinational one. The primary information was collected through Delphi method by knowledge transfer experts. After extraction of main criterias and determination of validity and reliability, the questionnaire was given to test givers. The data collection method was a field (questionnaire) and documentary one. The statistical population included 1930 people; scientific staff, the educators, the educational trainers of agricultural research institutions and centers. According to Morgan table, the sample volume was calculated on groups, separation is and to their population were 641 people ,which were selected as random classification.The data analysis was performed by descriptive and interventional statistics (the subjective /explorative analysis of first Bartlett and approval analysis) through application of SPSS and LISREL software.The findings illuminate the variance of each criteriaas; 11/90 percent for knowledge creation, 11/80 distance education technology, 8/49 percent for financial resources, 7.05% for content production, 5.98 percent for ICT, 5.74 percent for psychology, 5.39 percent for organizational culture, 4.98 percent policy making, which includes 61.37 percent of total variance of related criteria by knowledge transfer model. The goodness fit test shows the k-square rate as 2681.37 with freedom degree of 406. The significant level was less than 0.05 errors and also the rate of RMSEA on the mentioned calculation was equal to 0.094. and when this rate becomes more than 0.08, then it will show that the model is good and well fitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Transfer
  • Distance Education
  • Information and Communication Technology
اسدی، علی اکبر؛ شریف‌زاده، مرتضی؛ شریف، محمد و علم‌بیگی، امیر (1393). "رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی با تأکید یر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی". چاپ دوم، جهاد دانشگاهی واحد تهران.
پورسلیمانیان، فریده (1390). "اهمیت مستندسازی و رعایت مالکیت فکری جهت توسعه نوآوری و مدیریت فناوری صنایع کشور". فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره 17، 52-41.
حسن‌زاده، محمد (1386). "مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌ها". تهران، انتشارات کتابدار.
شاکری، فاطمه؛ غفوری، سید حبیب‌الله و شاکری، منصور (1389). "فرایند مدیریت دانش تخصصی-کاربردی در حلقه تحقیقات ترویج و بهره‌برداران". نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 4، 490-479.
شایان، حمید و بیدخوری، علی رضا (1386). "زیرساخت‌های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تأکید بر ایران". مجموعه مقالات دومین کنفراس یادگیری الکترونیکی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. 110-105.
صدیقی، ژیلا؛ مجدزاده، سید رضا؛ نجات، سحرناز و غلامی، ژاله (1387). "ترجمه دانش و بهره‌برداری از نتایج پژوهش". چاپ اول، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
علم‌بیگی، امیر؛ ملک‌محمدی، ایرج؛ زارعی، بهروز و اسدی، علی (1390). "تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی توسعه کارآفرینی". سال سوم، شماره یازدهم، بهار 1390، 126-107.
علیپور، حسن (1384). "سازگاری نظام دانش و اطلاعات کشـاورزی بـرای توسـعه و تـرویج غـلات (گنـدم)". رسـاله دکتری. رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
عمانی، احمدرضا؛ نورالله نوری‌وندی، آزاده و چیذری، محمد (1387). "راهکارهای اشاعه اطلاعات کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT) در نظام کشاورزی ایران". نشریه پژوهش سازندگی ویژه‌نامه زراعت و باغبانی زمستان، شماره 21، 211-205.
قاضی‌زاده فرد، سید ضیاء و عطایی، سید شکور (1392). "مدیریت اثر بخشی سازمان‌ها". فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. سال هفتم، شماره 27، 158-135.
کریمی، احمد رضا (1385). "ارزیابی و تحلیل کیفی ظرفیت‌های یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران". پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
مصدق، هادی؛ خرازی، سید کمال و بازرگان، عباس (1390). "امکان‌سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز یزد". فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ دوره 26، شماره 3، 569-547.
نصیری، فهیمه (1384)."عوامل زیربنایی در استقرار آموزش مجازی". پیک نور علوم انسانی، ویژه یادگیری و آموزش از راه دور، دوره 3، شماره 2، 125-120.
Aries Susanty, Naniek Utami Handayani, Mahardian Yugi Henrawan, )2012(. “Key Success Factors that Influence Knowledge Transfer Effectiveness: A Case Study of Garment Sentra at Kabupaten Sragen: Procedia Economics and Finance, 4, 23-32.
Blach, G. (2002). “A Comparison of Traditional , Online And Hybrid Methods Of Course Delivery”.Availible online at: http: // jbao. atu.edu/spring 2002/ black.pdf. 1(1), 1-9
Broadbent, B. (2003). “Selecting Training to Deliver in An E-Learning Mode Retrieved May 20, 2005, Available online at: www.e-learninghub.com/articles/selecting_training. html
Frempong, F. (2006). “Challenges of bInfusing Information and Communication Techno Logies In Extension For Agricultural And Rural Development In Ghana”. Journal  of Extension System, 22, 69-82
Graham, I. D., (2007). “Knowledge Translation at CIHR. Canadian Institutes of Health Research”. Retrieved July 3, 2009, from http://www.cihr irsc.gc.ca/e/33747. Html.
Gregg, J. A. (2002). “use of information Technology by county Agents of Florida Cooperative Extension Service”. A Thesis Presented to the Graduted School of the University of Florida Availible online at:http:etd.fcla.edu/UF/UFE0000539/Gregg_j.pdf
Groen, j. A. (2005). “Knowledge Intensive Entrepreneurship in Networks: Towards A Multi-Level/Multi Dimensional Approach”. Journal of Enterprising Culture, 13(1), 69-88.
Janssen, W. & Braunschweig,T. (2003). “Trends in the Organization and Financing of Agricultural Research in Developed Countries: Implications for Developing Countries”. ISNAR Research Report, no. 22. The Hague: International Service for National Agricultural Research (ISNAR).
Lane, J. P. (2003). “The State of The Science in Technology Transfer: Applications for The Field of Assistive Technology”. Technology Transfer Society, 28(3/4), 333-354.
Lane, J. P. (2008).” Knowledge Translation for Technology Transfer: Making R&D Matter to Stakeholders”. Technology Transfer Society Journal, 33, 101-115.
Liyanage, C., Elhag. T., Ballal, T., and Li, Q. (2009). “Knowledge Communication and Translation – A Knowledge Transfer Model”. Journal of Knowledge Management. 13(3), 118-131.
Martin, B. L. (1998). “Computer Anxiety Levels of Virginia Cooperative Extension Field personnel. (Doctoral dissertion, Virginia Polytechnic Institute and State University”. Dissertation Abstract international, 1-140
Maru, A. (2007). "Using Information and Communications Technologhy (ICT) for Agricultural Extension.” Availible online at: www.col.org / colweb /site /pid4585
Norman, CD. Huerta, T.( 2006 Sep 25). “Knowledge Transfer & Exchange Through Social Networks: Building Foundations for A Community Of Practice Within Tobacco Control”. PUBMED:1-11
Omidi Najafabadi, M., Farajollah Hosseini, J., Mirdamadi, M. & Moghadasi, R. (2008). “Designing and Efficient Information and Communication Technology (Ict) System to Train Privat agricultural Insurance Brokers in Iran”. Austraihan Journal of Basic and Applied Sciences, 2(4):1041-1051,2008
Phang M Foon , (2010). “Information Communication Technologies(ICTs and Knowledge Sharing: The Case of Professional Accountants in Malaysia”. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 7, 35-49.
Ramasamy, B., Goh K.W. &Yeung, M. (2006). “Is Guanxi (relationship) a Bridge to Knowledge Transfer”. Journal of Business Research. 59, 130-139.
Savory, C. (2009). "Building Knowledge Translation Capability into Public-Sector Innovation Processes”. Technology Analysis & Strategic Management, 21(2), 149 -171.
Schonwal, I. (2003). “Sustainable Implantation of E-Learning as Achange Process At Universities”. Availible online at: http:// elearnigreviews. org / publications / docs / 2003 -12 – online – educa – schoenwald.pdf
Swanson, B. E. (2008). “Agricultural Extension and Advisory Service Good Practice”. FAO publication. Italy.
Thamhain, H. J. (2003). “Managing Innovative R&D Teams”. R&D Management, 33, 297-311.
Warren, D. M. (2005). “Using indigenous knowledge in Agricultural Development World Bank”, Washington DC,99-114.
Wilson, R. (2003). “E-education in the UK”. Jornal of digital information , l3(4),12-22.
wong, D. (2008). “Online Distance Learning Provides Additional Learning Opportunities and Improves the Socioeconomic Status of Working Adults in Malaysia”. Asian Jornal of Distance Education, 6(1), 5-14.
Zao,1. & zheng. y. (2004). “Factors Influencing Distance –Education Graduate Students Use of Information Sources: A User Study”. The Journal of Academic Librarianship, 30(1), 24-35.