با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390-1359)

محمدرضا بابایی‌سمیرمی؛ مینو نظیفی‌نایینی؛ سحر عباسپور

دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 130-113

چکیده
  گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران،‌ به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند ...  بیشتر