با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3 کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران،‌ به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند از: تعداد گردشگر ورودی به ایران در طی سال‌های 1359 تا 1390، ارز حاصل از گردشگری در طی این سال‌ها  و همچنین یک متغیر مجازی (عوامل سیاسی) که توسط محقق برای بررسی میزان تأثیر وجود جنگ در منطقه بر روی تقاضای گردشگر تعریف شده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ ارز  بیشترین اهمیت را در مدل داشته و جنگ کمترین اهمیت را در میان عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگر در ایران داشته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism and Economic Development in Iran Neural Networks Approach (1980-2011)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Babaei Semiromi 1
  • Minoo Nazifi Naeini 2
  • Sahar Abbaspour 3

چکیده [English]

Tourism has a great impact on the economic and social activities and understanding these relationships is useful for a strong contribution to the interaction between sustainable development and tourism. This study investigated the status of tourism in Iran, and then Iranian tourism demand model using neural networks method is studied. In the model input parameters include the number of incoming tourism during 1980 to 2011, the foreign exchange earned from tourism over these years and a dummy variable to investigate the effect of war on tourism demand. The results show that exchange rate is the most important and war is the less important variables in our model. It insists on the need of development plan in this industry. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Forecasting
  • Neural Network