با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
گروه کشورهای منا
تاثیر فقر بر فساد در کشور‌های منا (کاربرد الگوی سلسله‌مراتبی بیزین)

سعیده سیدآبادی؛ علی دهقانی؛ محمد علی مولایی

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.64720.6547

چکیده
  فقر از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در کشورهای در‌حال‌توسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می‌شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای درحال‌توسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه‌ی منابع می‌گردد. آمارها نشان می‌دهد که ایران هم ...  بیشتر

بررسی رابطه علّیت فضایی بین مهاجرت، نابرابری درآمد و فقر در شهرستان‌های ایران

الهام نوبهار؛ فهمیده قربانی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، ، صفحه 102-83

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49894.5529

چکیده
  مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می‌کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات ...  بیشتر

صنعت
تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران

شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، ، صفحه 60-45

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.44272.5064

چکیده
  دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می‌باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان‌های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می‌پردازد. در تحقیقات علوم منطقه‌ای که مبتنی بر داده‌های نمونه‌ای منطقه‌ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده ...  بیشتر

نابرابری درآمد
بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده‌های تابلویی)

میر ناصر میر باقری هیر؛ سیامک شکوهی فرد

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 97-112

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی می‌باشد. در این پژوهش از روش داده‌های ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون ...  بیشتر