با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی می‌باشد. در این پژوهش از روش داده‌های ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون فرضیه‏های تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق، ضریب مربوط به توسعه مالی در معادله ضریب جینی مقدار (068/0-) بوده و نشان می‌دهد که توسعه بخش مالی در کشورهای اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح 5 درصد معنی‏دار می‌باشد. بر اساس این نتایج یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 4/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای اسلامی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of The Effects of Financial Development on Income Distribution and Poverty in Islamic Selected Countries (Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

  • Mirnaser Mirbagheri Hir 1
  • siyamak shokohifard 2

1 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Payame Noor University

2 Master of Islamic Economics, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effect of financial development on income inequality and poverty in selected Islamic countries. The selected countries include: Iran, Indonesia, Jordan, Kuwait, Malaysia, Egypt, Morocco, Oman, Saudi Arabia, Senegal, Turkey, the United Arab Emirates, Qatar and Libya. This study used the combined data methods to test the research hypotheses during the period 2000-2014. According to survey results, the coefficient of financial development in the Gini coefficient equation (-0.068) shows that financial sector development in Islamic countries has reduced income inequality. The effect of financial development on poverty is positive and significant at 5% level. Based on these results a percentage increase in the index of financial development, will lead to increased consumption per capita cost at 0.4 percent and reduce poverty in Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • Income Inequality
  • poverty
اشرفی‌پور, محمدعلی (۱۳۹۱). "اثرات توسعه مالی بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران". اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن.
جابری خسروشاهی، نسیم؛ محمدوند ناهیدی، محمدرضا و نوروزی، داوود (1391). "تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 2، شماره 6، 208-173.
حسن‌زاده، علی؛ ازوجی، علاالدین و قویدل، صالح (1385). "بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری‌های درآمدی". مجله اقتصاد اسلامی، شماره 21، 68-45.
دل‏انگیزان، سهراب و سنجری، فرهاد (1392). "بررسی رابطه بین فقر و توسعه مالی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1386-1352". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 13، شماره 1، 89-65.
دهمرده، نظر و شکری، زینب (1389). "اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 54، 164-147.
شاه آبادی، ابوالفضل و امیری، بهزاد (1393). "تأثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای اسلامی گروه دی‌هشت". فصلنامه برنامه و بودجه، سال 18، شماره 4، 42-27.
صامتی، مجید و سجادی، زهراسادات (1391). "تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه". پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هفتم، شماره 14، 150-129.
صمدی، علی‌حسین؛ دهقان‌شبانی، زهرا و مرادی‌کوچی، عاطفه (1394). "تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 19، 72-57.
قنبری، علی؛ آقایی خوندابی، مجید و رضا قلی‌زاده، مهدیه (1390). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران". پژوهش‏نامه اقتصادی، سال 11، شماره 1، 29-1.
لطفعلی‌پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و اسماعیل‌پورمقدم، هادی (1393). "اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (بر اساس شاخص ترکیبی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 15، 76-61.
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ طهرانچیان، امیرمنصور و حامی، مهیار (1393). "سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، 88-73.
 
 
 
Ang, J. B. (2009). “Financial Liberalization and Income Inequality”. Munich Personal RePEc Archive, Paper No.14496.
Baltagi, B. H. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data”. 5th Edition, New York: John Wiley and Sons.
Banerjee, A. V. & Newman, A. F. (1993). “Occupational Choice and the Process of Development”. The Journal of Political Economy, 101(2), 247-298.
Batuo, E. M., Guidi, F. & Kupukile, M. (2010). “Financial Development and Income Inequality: Evidence from African Countries”. Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 25658.
Beck, T., Kunt, A. D. & Levin, R. (2004). “Finance, Inequality and Poverty: Cross-Country Evidence”. World Bank Policy Research Working paper 3338, world Bank, Washington D.C.
Dollar, D. & Kraay, A. (2002). “Growth is Good for the Poor”. Journal of Economic Growth, 7(3), 195–225.
Galor, O. & Zeira, J (1993). “Income Distribution and Macroeconomics”. The Review of Economic Studies (Oxford: Oxford University Press), 60, 35–52.
Gimet, C. & Lagoarde-Segot, T. (2011). “A Closer Look at Financial Development and Income Distribution”. Journal of Banking & Finance, 35, 1698–1713.
Greenwood, J. & Jovanovic, B. (1990). “Financial Development, Growth, and the Distribution of Income”. The Journal of Political Economy, 98(5), 1076-1107.
Im, K. S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”. Journal of Econometrics, 115, 53-74.
Jauch, S. & Watzka, S. (2011). “Financial Development and Income Inequality”. CESifo Working Paper Series 3687, CESifo Group Munich, Category 6: fiscal policy, macroeconomics and growth, Paper No. 3687.
Kim, D. H. & Lin, S. C. (2011). “Nonlinearity in the Fnancial Development–Income Inequality Nexus”. Journal of Comparative Economics, 39, 310-325.
Levine, A., Lin, C. F. & Chu, J. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”. Journal of Econometrics, 108, 1-24.
Levine, A. (1997). “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”. Journal of Economic Literature, 35, 688–726.
Levine, R., Loayza, N. & Beck, T. (2000). “Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes”. Journal of Monetary Economics, 46, 31–77.
Mookerjee, R. & Paul, K. (2010). “Availability of Financial Services and Income Inequality: The Evidence from Many Countries”. Emerging Markets Review, 11, 404–408.
Patrick, H. T. (1966). “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”. Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174–89.
Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Ping, Y. & Wang, H. (2011). “Cause Analysis of Financial Development on Income Gap”. Energy Procedia, 5, 1827–1830.
Rajan, R. G. & Zingales, L. (1998). “Financial Dependence and Growth”. The American Economic Review, 88)3(, 559-586.
Shahbaz, M. & Islam, F. (2011). “Financial Development and Income Distribution in Pakistan: an Application of ARDL Approach”. Journal of Economic Development, 36(1), 35-58.
World Bank (2005). “World Development Indicators Database”.
Zhicheng, L. (2006). “Financial Development And Income Distribution: A System GMM Panel Analysis With Appliction Tourban China”. Journal of Economic Development, 31(2), 21-42.