با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد کلان
تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران

حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-54

چکیده
  در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین ...  بیشتر