با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقصادی با تأکید بر نقش تورم در ایران: یافته‌هایی جدید (رهیافت مارکوف - سوئیچینگ)

منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، ، صفحه 124-105

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.54373.5927

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه ...  بیشتر

رشد اقتصادی
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط‌ گیری بیزین (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)

محسن مهرآرا؛ صادق رضایی برگشادی

دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 114-89

چکیده
  در پژوهش حاضر با ‌به کارگیری روش‌های بدیع میانگین‌گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره‌ زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم‌ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می‌باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. ...  بیشتر