با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
توسعه مالی
نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی

فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاری

دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 113-126

چکیده
  رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می‌رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه‌گذاری رو به رو می‌باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می‌توانند از سرمایه‌گذاری ...  بیشتر