با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بازار سرمایه
عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران

محمد دودانگی

دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 147-131

چکیده
  سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس ...  بیشتر