با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیارگروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان،

چکیده

رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل 27 کشور به همراه ایران طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش GMM، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آزمون همجمعی دلالت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها دارد و با توجه به نتایج حاصل از تخمین ، متغیر های باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و متغیر رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of economic openness on the development of economically growing countries

نویسندگان [English]

  • Akbar Nikkhah Sarnaghi 1
  • . . 2
  • Saeed Daei Karimzadeh 3

1 PhD student in Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 ..

3 Associate Professor, Department of Economic Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

چکیده [English]

The relationship between economic growth, trade openness of the economy and the quality of the environment in developing countries is one of the most important topics in the economic literature and in recent years has been one of the challenges for countries in terms of economic growth policies and trade expansion. Foreigners have suffered from the degradation and deterioration of the quality of the environment. In this study, this relationship is examined in developing countries, including 27 countries, including Iran during the years 2000 to 2020 using the GMM method. The results of the aggregate test indicate the existence of a long-run equilibrium relationship between the variables. According to the results of the estimate, the variables of trade openness and carbon dioxide emissions have a positive effect on economic growth. Carbon dioxide has a negative effect on foreign trade. On the other hand, the variables of economic growth and trade openness have a positive and significant effect on carbon dioxide emissions. Therefore, appropriate policies to protect the environment, along with policies of economic growth and trade expansion, in addition to economic growth can lead to improved environmental quality...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • diffusion
  • GMM