با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام‌نور

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت ‌تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تأثیر اندازه دولت می‌باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‌ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت‌ها بایستی نسبت به کوچک‌سازی خود و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده‌اند. نتایج، هم بر کوچک‌تر شدن وهم بر بزرگ‌تر شدن اندازه دولت‌ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت‌ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیان‌گر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روش‌های توصیفی و تحلیلی علّی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است که از روش‌های اقتصادسنجی و داده‌های تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Economic Globalization on Government Size (Surveying the Selected Asian Countries)

نویسندگان [English]

  • Hasan Sadeghi 1
  • Majid Sameti 2
  • Morteza Sameti 3

1 Assistant Professor of Economics, Payame Noor University

2 Associate professor of Economics, Esfahan University

3 Associate professor of Economics, Esfahan University

چکیده [English]

Economic   development    programs,   especially   in   developing   countries,  as  much  as   national  economies  interaction  with  the  global   economy,   are affected   by  economic  globalization process.  It has  also  been  shown  that the national  economies,  are  seriously  affected  by   this  phenomenon.  Economic development  at  the national  level,  without  the  active  interaction  with  the  global  economy  suffers  a  serious  challenge.  On the other hand, the  development  programs  in  developing  countries  are   influenced   by  the  size  of government. Towards   globalization,   governments   should  take  actions  to create  and  promote   a  competitive   environment.   In too many  studies,  the impact  of  globalization  on  government size  has  been  analyzed   but  the results have  not  been  the same. In this paper, using  panel data and econometric methods,  the  effects  of  globalization  on  the  size  of government  in  selected Asian  countries (Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and  Iran) have been  studied. The  results  show   that  economic  globalization  has  not  reduced  the  size of  government  in  these  selected   countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Economic Globalization
  • Government size
  • Asian Countries