با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

2 استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز ،گروه اقتصاد

3 کارشناس ارشدمدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه­های سیاست­گزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می­باشد. باتوجه به اینکه توسعه­ی مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمدی می­باشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعه­ی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعه­ی مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرین­وود و جوانوایس (1990) می­باشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می­دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Development on Income Inequality in Iran

نویسندگان [English]

  • Nasim Jaberi Khosroshahi 1
  • Mohammad Reza Mohamadvand Nahidi 2
  • Davood Noroozi 3

1 MA in Economics, Oskoo Azad University

2 Associate Professor of Economics, Tabriz Azad University

3 MA in Industrial Management, Bonab Azad University

چکیده [English]

Income distribution is one of the policymakers concerns. So it is important to investigate its determinants. Considering that financial development is one of the effective factors on income distribution, we decide to investigate its effect on income distribution during 1973-2008 using Autoregressive Distributed Lags (ARDL). Results show that the relationship between financial development and Gini coefficient is positive and reducing so support the Green-Jovanovic (1990) hypothesis. The relationship between GDP per capita and Gini coefficient is positive and reducing too. Also human capital has negative and significant impact and inflation has positive and significant impact on Gini coefficient. CUSUM and CUSUMSQ structural stability tests show that the estimated coefficients are stable over the studying period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • Income Distribution
  • Gini Coefficient
  • ARDL