با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل

2 دانشیار دانشگاه تبریز

3 دلنشجوی دکترای اقتصاد

چکیده

در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM)‌ در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است.
نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mutual Relationship between Financial Development, CO2 Emission and Economic Growth in MENA Countries (System GMM in Dynamic Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

  • rima mohammad moradi 1
  • SeyedKamal Sadeghi 2
  • mehrdad khanmakou 3

1 PhD student in international economics

2 Associate Professor of Tabriz University

3 PhD student in economics

چکیده [English]

The importance of renewable energy in economic growth, reducing environmental pollution and the role of financial resources on renewable energy projects express the importance of financial development in the development of renewable energy.
This study examines the of clean energy, financial development, economic growth, and environmental quality in a group of developing countries during 1995-2018.For this purpose, the (GMM) method has been used for model estimation.
The results show that increasing clean energy, carbon dioxide emissions and increasing foreign direct investment have boosted economic growth in the countries studied. Also, despite the positive impact of financial development on clean energy consumption, it has not been able to reduce pollution. In order to expand investment in renewable energy, projects related to this sector should have been easier and more accessible to large and basic investors. Proper financial structure can lead to an increase in the volume of investment and at the same time reduce costs. On the other hand, it should be noted that targeting for projects can play a facilitating role and lead to investment maturity. Access to effective and appropriate tools to reduce risk for private sector investment and the use of tools such as guaranteed purchase, standardized portfolio of renewable energy, quota policies and low-cost lending for renewable energy projects will be able to meet the challenges Overcome existing problems and reduce project risks to a great extent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clean Energy"
  • "Economic Growth"
  • "Financial Development