با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه‌ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده‌های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می‌دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of Factors Affecting the Economic Growth of Group D8 (8 Islamic Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Emambakhsh Eidouzahi 1
  • Mohammad Mohebbi 2
  • Sayed Yaghoob Zeraatkish 3

1 PhD Student, Department of Economics, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Hormozgan University, Iran

3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, one of the most important economic goals of the countries of the world is to create the necessary grounds for economic growth and development, and the business environment is one of the main strategies to achieve this. The business environment is a political, institutional and behavioral environment that affects the efficiency and risks associated with economic activities and investments. Therefore, the aim of this research is to study of Factors Affecting the Economic Growth of Group D8.In the current study, the causative link among gross domestic product (GDP) annual growth rate (GDPr), corruption perceptions index (CPI), foreign direct investments (FDI) and ease of doing business index (DB) was empirically tested from 2005 to 2020 by using a panel data of D-8 Group comprise of 8 country include Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, and Turkey. The PMG panel ARDL, heterogeneity, and cross-sectional dependence, used to investigate the long and short-term dynamic relationships. Findings from the Pesaran-Yamagata homogeneity test, Pesaran CD test, CIPS and ADF Fisher Chi-square (ADF Fisher) panel unit root tests and Kao panel cointegration test, indicated the panel time series data has heterogeneity and cross-sectional dependence, analyzed variables are stationary and cointegrated respectively. According to the panel ARDL estimation, the error-correction model coefficient (ECM) negative and statistically significant for all examined countries. The value coefficient of error term, indicate that the most of deviation of long-term equilibrium, corrected in the first year. The panel causality analysis results confirm,

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Economic growth
  • Panel ARDL
  • Pooled mean group estimation