با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیارگروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار اقتصاد بین الملل، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، مبارکه، ایران

چکیده

مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر‌‌ است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of world trade centrality indicators on economic growth: the approach of weighted complex networks(Case study: chosen countries of Asia and CIS)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Lali 1
  • Saeed Daei-Karimzadeh 2
  • Farzad Karimi 3

1 PhD Student, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Mobarekeh Branch, Islamic Azad University, Mobarekeh, Iran

چکیده [English]

Recent studies on complex networks in international trade show the number of partners; trade intensity, indirect trade connections and the central position of each partner in the trade network have significant effects on economic growth. The network analysis approach in investigating the effect of trade on economic growth, unlike conventional methods, can identify and measure indirect trade relations (intermediary countries in trade) in international interactions. This research aims to investigate world trade centrality indicators’ effects on economic growth using panel data of 42 chosen countries of Asia and CIS, in two steps. At first, the weighted directional matrices of trade was made and then the centrality indices of the countries were calculated for the selected years according to a complex network approach. Then the effect of the aforementioned indices as an explanatory variable of trade on economic growth has been investigated, and these were compared with the effect of the trade openness index.The results of the research show that compared to the conventional indicator of the trade openness index, the centrality indicators of the world trade network show a better explanation of economic growth while having more effect. Among these, the closeness centrality (due to having a core role in the network and the entanglement of trade relations) and the eigenvector centrality (due to establishing relationships with countries that are connected with important partners in the network) have more effects on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centrality Indicators
  • Complex Networks
  • Economic Growth