با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی

چکیده

در مدل رشد درون­زای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه می­شود. در نتیجه در نبود فناوری برون­زا ، رشد سرانه  بلند مدت  صفر  نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهره­وری برون­زا، سرمایه انسانی از طریق سرمایه­گذاری    می­تواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب می­کنند که چه مدت برای تحصیل سرمایه­گذاری کنند. بنابراین فرض می­شود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفت­های فنی برون­زا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده  می­شود.
در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درون­زای لوکاس، تأثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درون­زای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از داده­های سال­های 1338 تا  1386 و  روش همجمعی پنج مرحله­ای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطۀ میان انباشت سرمایۀ انسانی و انباشت سرمایه­های فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی­دار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایۀ انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge and Technology's Teaching on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Nader Mehregan 1
  • Asghar Sepahban Gharehbaba 2
  • Elham Lorestani Lorestani 2

1  Associate Professor of Economics, Bu Ali Sina University

2 MA in Economics, Razi University

چکیده [English]

In Lucas growth endogenous, we focus on human education that causes the weakness of decline return.
Therefore the lack of autogenous technology cannot omit long term per capita growth.
Human capital against autogenous growth model can be saved by investment  i.e. people can choose how long they invest on education. So it is supposed that human capital is an accumulated input with fix return.
Finally from the model concluded that in shortage of autogenous technical progress the long term growth rate can be explained by accumulation of human capital.
In this paper it is tried to search the effect of human education on growth rate in Iran by Lucas growth endogenous.
The model that has been used in this paper is estimated by time series of 1959-2007 and five steps co-integration approach of Johansson and Vector Error Correction Model.
Finally, based on two obtained co-integrated vectors, it is concluded that in long term there is a positive relationship between index of knowledge oriented employment and increase of physical capital's accumulation on Iran's economic growth.
In addition, both of these vectors show that knowledge oriented employment has been very influential in the economic growth of the country in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Economic Growth
  • Lucas Growth Model
  • Co-integration
  • Vector Error Correction Model