با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران، تهران.

2 استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

چکیده

اقتصاد ایران در طول دهه های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاستگذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد، مورد انتقاد واقع شده است. این که افزایش نرخ ذخیره قانونی با هدف کنترل تورم، تا چه اندازه باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می شود، سوالی محوری است که تحقیق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به این منظور، از سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در تحقیق حاضر، به صورت سری زمانی 1397-1358 بوده که از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ذخایر قانونی و نرخ ذخیره اضافی تاثیر منفی و نرخ رشد پایه پولی تاثیر مثبت بر حجم پول در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک سیاست انقباضی پولی می تواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران را بدون تغییر در تولید حقیقی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of the required reserve rate on the inflation rate and economic growth in Iran

نویسندگان [English]

  • masoud saadatmehr 1
  • Nasrin Mansori 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Iran's economy has been facing the phenomenon of inflation for many decades, which has been unbridled inflation in many periods. Therefore, in order to control the inflation rate, some policy makers are looking towards applying a contractionary monetary policy by increasing the required reserve rate. But this policy has been criticized due to the fact that it reduces production and economic growth and as a result creates recession in the economy. To what extent the increase in the required reserve rate with the aim of controlling inflation will reduce production and economic growth is a central question that the present research was made to answer. For this purpose, the system of simultaneous equations using the 3SLS method has been used. The data used in the present research is a time series of 1979-2018, which was collected from the database of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The results showed that the variables of the required reserve rate and the excess reserve rate have a negative effect and the monetary base growth rate has a positive effect on the volume of money in Iran's economy. Also, the results showed that increasing the required reserve rate as a contractionary monetary policy can reduce the growth rate of the money volume and the inflation rate in the Iranian economy without changing the real production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation rate
  • monetary policy
  • required reserve rate