با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامی ،بندرعباس، ایران

چکیده

به‌طورکلی از جمله کانال‌هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند، رشد بخش صنعت آن‌ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به‌عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک‌های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک‌های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می‌گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتقـال سیاسـت پـولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asymmetric analysis of monetary shocks on the economic growth rate of the industrial sector in Iran

نویسنده [English]

  • . .

..

چکیده [English]

In general, one of the channels that help accelerate the economic growth of countries is the growth of their industry sector. The importance and basic role of the industry sector and its contribution as the most important factor in stimulating economic growth in developed and developing countries is to such an extent that many experts believe that industrial development leads to the growth and development of other sectors. It leads to economy. The present research has been conducted on the asymmetric analysis of monetary shocks on the economic growth rate of the industrial sector in Iran with the SUR model. In this research, using seasonal time series data during the period 1365 to 1398 and using the nonlinear approach of Markov regime change, apparently unrelated regressions (SUR) and linear regression method, the effect of the mentioned shocks on growth Industrial production is reviewed. The results of the SUR technique showed that the reaction of the industries and mines sector and its sub-sectors to predicted and unanticipated monetary shocks is meaningless in normal economic conditions. Therefore, regardless of the fluctuations governing the economy, the transmission channels of monetary policy are weak in the entire sector of industries and mines and its sub-sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Shock
  • Asymmetric Effects
  • Business and Credit Cycles