با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 دانشیارحسابداری، گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

4 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می‌باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص‌های سیاست‌های تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان داده‌اند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام می‌باشد. یافته‌ها می‌تواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تأمین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا ‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Investors' Mental Accounting on Financing Policies and Economic Growth from Financial Reporting Perspective

نویسندگان [English]

  • Farhad koohkan 1
  • Mohammad Reza Shoorvarzi 2
  • Abolghasem Masih Abadi 3
  • Aliraza Mehrazin 4

1 Ph.D. Student of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

2 .Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Neyshabur Branch , Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

3 Assistant Professor of Accounting, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, sabzevar, Iran

4 Assistant Professor of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of investors' mental accounting on financing policies of companies admitted to Tehran Stock Exchange. Statistical population was including of 14 top investment companies and their apposite invest taker companies (109 companies) during 2011-2017. In this study, variables of financial leverage, cash dividend, debt ratio, debt maturity and long-term debt to equity ratio were used as indicators of financing policies and panel data model with fixed effects method was used for data analysis. The results showed that investigated investment companies exhibited subjective accounting behavior in 34.69% of cases. In addition, investors' mental accounting also has an adverse effect on financial leverage, cash dividend and direct effect on debt ratio, debt maturity and long-term equity debt. The findings can provide valuable insights for managers to achieve optimal financing levels and play an important role in economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Accounting
  • Financing Policies
  • Disposition Effect
  • Perspective Theory
اولی، محمدرضا؛ نیکومرام، هاشم؛ جهانشاد، آزیتا و پورزمانی، زهرا (1396). "مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب حسابداری ذهنی". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 10، شماره 36، 12-1.
پاکدل، عبدا...؛ ایزدی‌نیا، ناصر و دستگیر، محسن (1395). "رتبه‌بندی عوامل مؤثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 8، شماره 32، 117-90.
جلیلی، آرزو و مشیری، اسماعیل (1392). "ابتکارات ذهنی در بکارگیری رویه‌های حسابداری مدیریت". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 2، شماره 6، 50-41.

چالاکی، پری؛ منصورفر، غلامرضا و کرمی، امیر (1397). "بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تأکید بر انعطاف پذیری مالی". دانشحسابداریمالی، دوره 5، شماره 1، 180-153.        

حیدرپور، فرزانه؛ تاری‌وردی، یداله و محرابی، مریم (1392). "تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام". دانشمالیتحلیلاوراقبهادار، دوره 6، شماره 17، 13-1.
رهنمای رودپشتی، فریدون و جلیلی، آرزو (1389). "حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن، تحلیل تعاملی و رفتاری". مجله علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 4، 92-81    .
 
 
 

 

 
کیان، علیرضا؛ پورحیدری، امید و کامیابی، یحیی (1396). "بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دید گزارشگری مالی". پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 9، شماره 2، 22-1.
مرادی، مجید (1396). "عوامل مؤثر بر روانشناسی مالی و رفتار مالی". مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره 3، شماره 1، 33-11.
مشیری، اسماعیل و جلیلی، آرزو (1388). "حسابگری ذهنی: چالشی نو بر مدل‌های کلاسیک مدیریت مالی". حسابداری مدیریت، دوره 2، شماره 2، 49-37.
نظری، رقیه؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ امام وردی، قدرت اله و پیکارجو، کامبیز (1398). "تأمین مالی فناوری و تجاری‌سازی نوآوری: مقایسه مدل‌های فضایی در منتخبی از کشورها". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 58-35.
    
 
Barberis, N. & Huang, M. (2001). “Mental Accounting, Loss Aversion, and Individual Stock Returns”. The Journal of Finance, 56(4), 1247-1292.
Bonner, S., Proell, S. C., Koonce, L. & Wang, T. (2014). “Mental Accounting and Disaggregation on the Income Statement”. The Accounting Review, 89(6), 2087–2114.
Brockman, P. & Emre, U. (2009). “Dividend Policy, Creditor Rights, and The Agency Costs Of Debt”. Journal of Financial Economics, 92(1), 276-299.
Chen, W. (2013). “Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan”. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2), 101-126.
Cici, G. (2010). “The Relation of the Disposition Effect to Mutual Fund Trades and Performance”. Working Paper, College ofWilliam and Mary, Mason School of Business.
Das, S., Markowitz, H., Scheid, J. & Statman, M. (2010). “Portfolio Optimization with Mental Accounts”. Journal of Financial and Quantitative Analiysis, 45(2), 311-344.
DeLisle, J., Diavatopoulos, D., Fodor, A. & Krieger, K. (2015). “Prospect Theory, Mental Accounting, and Option Prices”. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2561887 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2561887
Fennema, M. G. & Koonce, L. (2010). “Mental Accounting in Financial Reporting and Voluntary Disclosure”.Journal of Accounting Literature, 29(1), 1-29.
Ferris, S., Noronha, G. & Unlu, E. (2010). “The More, the Merrier: An International Analysis of the Frequency of Dividend Payment”. Journal of Business Finance & Accounting, 37(1), 148–170.
Gou, Y., Jiang, Y., Li, R., Miao, D. & Peng, J. (2013). “The Nonfungibility of Mental Accounting”. Social Behavior and Personality, 41(4), 625-634.
Grinblatt, M. & Han, B. (2005). “Prospect Theory, Mental Accounting, and Momentum”. Journal of Financial Economics, 78(1), 311–339.
Grinblatt, M. & Keloharju, M. (2001). “What Makes Investors Trade?”. Journal of Finance, 56(2), 589-616.
Mascareñas, J. & Yan, F. (2017). “How People Apply Mental Accounting Philosophy to Investment Risk?. International Journal of Economics and Financial, 7(3), 145-151.
McKnight, P. J. & Weir, C. (2009). “Agency Costs, Corporate Governance and Ownership Structure in large UK Publicly Quoted Companies: a Panel Data Analysis”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 49(2), 139-158.
Odean, T. (1998). “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”. The Journal of Finance, 53(5), 1775-1798.
Rizzi, J. V. (2008). “Behavioral Basis of the Financial Crisis”. Journal of Applied Finance, 18(2), 84-96.
Shefrin, H. & Statman, M. (1985). “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence”. The Journal of Finance, 40(3), 777-790.
Thaler, R. (1985). “Mental Accounting and Consumer Choice”. Marketing Science, 4(3), 199-214.