با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از داده‌های سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه‌مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه می‌گردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Dynamic Relationship between Trade Liberalization,Financial development and Economic Growth In Selected Countries Around the World (A New Approach to Financial Development Index)

نویسندگان [English]

  • mona beheshti 1
  • Abbas memarnejad 2
  • taghi torabi 3
  • Seyyed Shamseddin Hosseini 4

1 .D. Student in Economics, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associated Professor, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
the purpose of this paper is to empirically investigate the direction of causality between financial development, trade liberalization and economic growth in 130 countries including Iran between 2000 and 2017. Cointegration approach, panel‌ vector error correction (PVECM) and Toda-Yamamoto-Dolado-Lutkepohl causality tests (TYDL) are used in this paper to investigate short - term and long-term causal factors. In order to create the Composite Financial Development index, we used the Principal Components method to present a novel approach. The results indicate that there is a long-term and strong bi - directional causality between all variables in high - income countries and there is a long-term causality in financial development and trade liberalization in form of reducing tariff and non-tariff barriers to economic growth in all groups. We also found that in high income countries, there is a short-term and strong causality in financial development to economic growth. As to study findings, the development of capital markets, the enhancement of their depth and efficiency, and the development of trade liberalization policies and stategies to increade economic growth in long run, recommended for middle income and low income countries. As a middle - income country, economic growth has always been an important objective in Iran. Thus , it seems necessary for country to deepen financial markets and institutions and increase the efficiency of financial markets to benefite from positive long- term effects of financial development on economic growth.
Keywords: Financial Development,Vector Eror Correction Model , Trade Liberalization, Eonomic Growth
JEL: F1, F43, C10, G1, G29

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Vector Eror Correction Model
  • Trade Liberalization
  • Eonomic Growth
آقاصفری، حنانه؛ امینی‌زاده، میلاد و کرباسی، علیرضا (1398). "بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 78-53.
امام‌وردی، قدرت‌اله؛ فراهانی، مهدی و شقاقی، فاطمه (1391). "بررسی تطبیقی اثر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با روش داده‌های تلفیقی 2008-1975". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 15، 72-45.
انصاری‌نسب، مسلم و نامداری، سیمین (1395). "بررسی تأثیر جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر رشد بهره‌وری کل عوامل در کشورهای گروه MENA و EU15". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال 4، شماره 14، 170-151.
خلیلی عراقی، منصور؛ برخورداری دورباش، سجاد و گلوانی، امین (1399). "بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 28-15.
رزمی، جواد؛ مصطفوی، مهدی و محمودی، محدثه (1391). "بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب". فصلنامه اقتصاد پولی مالی، سال 19، شماره 4، 79-61.
سالواتوره، دومینیک (2007). "تجارت بین‌الملل". ترجمه: ارباب، حمیدرضا، تهران، نشرنی، چاپ 9، 1398.
فتحی‌زاده، حسین؛ نونژاد، مسعود؛ حقیقت، علی و امینی‌فرد، عباس (1399). "رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 40، 76-55.
فقه مجیدی، علی؛ احمدزاده، خالد و گودینی، سعیده (1396). "بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک". سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 5، شماره 17، 120-97.
محمدی، تیمور؛ ناظمان، حمید و خداپرست پیرسرایی، یونس (1393). "بررسی رابطه علّیت پویای بین توسعه مالی، بازبودن تجاری و رشد اقتصادی: مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ". پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 3، شماره 10، 178-151.
مهدوی، ابوالقاسم؛ طاهری هنجنی، مرضیه و شمس‌الاحرار، فاطمه (1396). "تأثیرآزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب حوزه خاورمیانه (با تأکید بر مدل‌های رشد درون‌زا)". اقتصاد کاربردی، دوره 7، شماره 20، 22-11.
می‌یر، جرالد، ام و سیرز، دادلی (2000). "پیشگامان توسعه". ترجمه: هدایتی، سید علی‌اصغر؛ یاسری، علی، تهران، نشر سمت، چاپ 6193.
Abdulkadhim, H. & Al-Jafari, M. (2014). “Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: A Trilateral Analysis of Bahrain”. International Journal of Economics and Finance, 7(1), 241-254.
Aghion, P., Howitt, P. & Mayer-Foulkes, D. (2005). “The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence”. Quarterly Journal of Economics, 120(1), 173-222.
Aizenman, J., Jinjarak, Y. & Park, D. (2015). “Financial Development and Output Growth in Developing Asia and Latin America: A Comparative Sectoral Analysis”. NBER Working Paper 20917 National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.
Alam, K. J. & Sumon, K. K. (2020). “Causal Relationship between Trade Openness and Economic Growth: A Panel Data Analysis of Asian Countries”. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(1), 118-126.
Andersen, T. B. & Tarp, F. (2003). “Financial Liberalization, Financial Development and Economic Growth in LDCs”. Journal of International Development, 15(2), 189–209.
Ayad, H. & Belmokaddem, M. (2017). “Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in MENA Countries: TYDL Panel Causality Approach”. Theoretical and Applied Economics, XXIV(1(610)), 233-246.
Ayadi, R., Arbak, E., Naceur, S. B. & De Groen, W. P. (2015). “Financial Development, Bank Efficiency, and Economic Growth Across the Mediterranean”. In: Ayadi R., Dabrowski M., De Wulf L. (eds.) Economic and Social Development of the Southern and Eastern Mediterranean Countries. Springer, Cham.
Baltagi, B. H., Demetriades, P. O. & Law, S. K. (2009). “Financial Development and Openness: Evidence from Panel Data”. Journal of Development Economics, 89(2), 285-296.
Beck, T. & Levine, R. (2004). “Stock Markets, Banks, and Growth: Panel Evidence”. Journal of Banking and Finance, 28(3), 423-442.
Beck, T. (2002). “Financial Development and International Trade: Is There a Link?”. Journal of International Economics. 57(1), 107–131.
Bernanke, B., Gertler, M. & Gilchrist, S. (1996). “The Financial Accelerator and the Flight to Quality”. The Review of Economics and Statistics. MIT Press, 78(1), 1-15 .
Bist, J. P. (2018). “Financial Development and Economic Growth: Evidence from a Panel of 16 African and non-African Low-Income Countries”. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1-17.
Boyd, J. & Prescott, E. C. (1986). “Financial Intermediary-Coalitions”. Journal of Economic Theory Elsevier, 38(2), 211-232.
Carby, Y., Craigwell, R., Wright, A. & Wood, A. (2012). “Finance and Growth Causality: A Test of the Patrick’s Stage-of-Development Hypothesis”. International Journal of Busines Science, 3(21), 129-139.
Chandavarkar, A. (1992). “of Finance and Development: Neglected and Unsettled Questions”. World Development. 20(1), 133–142.
Chandio, A. A., Rehman, A., Jiang, Y. & Joyo, M. A. (2017). “Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in Pakistan: A Granger Causality Approach”. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 4(4), 73-80.
Chowdhury, A. & Mavrotas, G. (2006). “FDI and Growth: What Causes What?”. The World Economy, Wiley Blackwell, 29(1), 9-19.
Čihák, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E. & Levine, R. (2012). “Benchmarking Financial Development Around the World”. World Bank Policy Research Working Paper 6175. World Bank, Washington, DC.
Dawson, P. J. (2003). “Financial Development and Growth in Economies in Transition”. Applied Economics Letters, 10, 833-836.
Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. (2009). “Finance and Inequality: Theory and Evidence”. Annual Review of Financial Economics, 1(1), 287-318.
Diamond, D. W. (1984). “Financial Intermediation and Delegated Monitoring”. Review of Economic Studies, 51(3), 393-414.
Dimitrios, A. & Konstantinos, S. (2018). “The Relationship between Financial Development and Economic Growth During the Recent Crisis: Evidence from the EU”. Finance Research Letters, 28, 1-8.
Do, Q. T. & Levchenko, A. A. (2004). “Trade and Financial Development”. World Bank, Washington DC Working Paper 3347.
Dolado, J. J. & Lutkepohl, H. (1996). “Making Wald Test Work for Cointegrated VAR System”. Econometric Reviews, 15(4), 369-386.
Ductor, L. & Grechyana, D. (2015). “Financial Development, Real Sector, and Economic Growth”. International Review of Economics & Finance, 37, 393-405.
Durusu-Ciftci, D., Ispir, M. S. & Yetkiner, H. (2017). “Financial Development and Economic Growth: Some Theory and More Evidence”. Journal of Policy Modeling, 39(2), 290-306.
Estrada, G., Park, D. & Ramayandi, A. (2010). “Financial Development and Economic Growth in Developing Asia”. Asian Development Bank, Philippines: ADP Economics Working Paper Series.
Friedman, M. & Schwartz, A. J. (1963). “A Monetary History of the United States”. Princeton University Press.
Greenwood, J. & Smith, B. D. (1997). “Financial Markets in Development, and the Development of Financial Markets”. Journal of Economic Dynamics and Control, 21(1), 145-181.
Gries, T. & Redlin, M. (2012). “Trade Openness and Economic Growth: A Panel Causality Analysis”. Working Paper CIE 52, Paderborn University CIE Center for International Economics.
Grossman, G. M. & Helpman, E. (1991). “Growth and Welfare in a Small Open Economy”. MIT Press, Cambridge MA, 141-163.
Gujarati, Damodar N. (2011). “Econometrics by Example”. New York: Palgrave Macmillan.
Hassan, M, K., Sanchez, B. & Yu, J. S. (2011). “Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Panel Data”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51)1), 88–104.
Idris, J., Yusop, Z., Habibullah, M. S. & Chin, L. (2018). “Openness and Economic Growth in Developing and OECD Countries”. International Journal of Economic and Management, 12(2), 693-702.
Ireland, P. (1994). “Money and Growth: an Alternative Approach”. American Economic Review, 84(1), 47-65.
Jouini, J. (2015). “Linkage between International Trade and Economic Growth in GCC Countries: Empirical Evidence from PMG Estimation Approach”. Journal of International Trade & Economic Development, 24(3), 341-372.
Jung, W. S. (1986). “Financial Development and Economic Growth”. Economic Development and Cultural Change, 34(2), 333-346.
Kashtu, B. A. B., Faisal, F., Tursoy, T. (2019). “Nexus between Financial Development, Trade Openness, and Economic Growth: the Case of Malaysia”. Romanian Statistical Review, 1, 23-39.
Keho, Y. & Wang, M. G. (2017). “The Impact of Trade Openness on Economic Growth: the Case of Cote d’ivoire”. Cogent Economics & Finance, 5(1), 1-15.
Kim, D.-H., Lin, S. C. & Suen, Y. B. (2011). “Nonlinearity between Trade Openness and Economic Development”. Review of Development Economics, 15(2), 279–292.
King, R. G. & Levine, R. (1993). “Finance, Entrepreneurship and Growth: Theory and Evidence”. Journal of Monetary Economics, 32, 513-542.
Kletzer, K. & Bardhan, P. K. (1987). “Credit Markets and Patterns of International Trade”. Journal of Development Economics, 27(1-2), 57–70.
Lawal, A. I., Nwanji, T. I., Asaleye, A. & Ahmed, V. (2016). “Economic Growth, Financial Development and Trade Openness in Nigeria: An application of the ARDL Bound Testing Approach”. Cogent Economics & Finance, 4, 1-15.
Levine, R. (2005). “Finance and Growth: Theory and Evidence”. Handbook of Economic Growth, 1, 865-934, Elsevier.
Li, X. (2001). “Government Revenue, Government Expenditure, and Temporal Causality: Evidence from China”, Applied Economics, 33(4), 485-497.
Lucas, R. E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Luintel, K. B. & Khan, M. (1999). “A Quantitative Assessment of the Finance-Growth Nexus: Evidence from a Multivariate VAR”. Journal of Development Economics, 60(2), 381-405.
Mckinnon, R. I. (1973). “Money and Capital in Economic Development”. Washington, D. C: Brookings Institution.
Menyah, K., Nazlioglu, S. & Wolde-Rufael, Y. (2014). “Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in African Countries: New Insights from Panel Causality Approach”. Economic Modelling, 37, 386-394.
Murthy, D. S., Patra, S. K. & Samantaraya, A. (2014). “Trade Openness, Financial Development Index and Economic Growth: Evidence from India (1971–2012)”. Journal of Financial Economic Policy, 6(4), 362–375.
Nurkse, R. (1959). “Patterns of Trade and Development”. Wicksell Lectures 1959. Stockholm: Almquist & Wicksell.
Okunlola, O. A., M Asade, E. O., Lukman, A. F. & Abiodun, S. A. (2020). “Investigating Causal Relationship between Financial Development Indicators and Economic Growth: Toda and Yamamoto Approach”. Iranian Economic Review, 24(1), 225-246.
Patrick, H. T. (1966). “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”. Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174–189.
Perez, L. V. (2017). “Principal Component Analysis to Address Multicollinearity”. WithmanCollege.
Perroux, F. (1988). “The Pole of Development's New Place in a General Theory of Economic Activity”. in B. Higgins and D. Savoie (Eds.), Regional Economic Development: Essays in Honour of Francois Perroux, Boston: Unwin Hyman, 48-76.
Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Hall, J. H. & Nair, M. (2016). “Innovation, Financial Development and Economic Growth in Eurozone Countries”. Applied Economics Letters, 23(16), 1141-1144.
Rajan, R. G. & Zingales, L. (2003). “The Great Reversals: The Politics of Financial Development in the Twentieth Century”. Journal of Financial Economics, 69(1), 5-50.
Ram, R. (1999). “Financial Development and Economic Growth: Additional Evidence”. Journal of Development Studies, 3(4), 164-174.
Rebelo, S. (1991). “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy, 99(3), 500-521.
Robinson, J. (1952). “The Interest Rate and Other Essays”. London: Macmillan, 69-142.
Romer, P. M. (1990). “ Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98(5), 71–102.
Saci, K. & Holden, K. (2014). “Evidence on Growth and Financial Development Using Principal Components”. Applied Financial Economics, 18(19), 1549-1560.
Sahay, R., Cihak, M., N’Diaye, P., Barajas, A., Bi, R., Ayala, D., Gao, Y., Kyobe, A., Nguyen, L., Saborowski, C., Svirydzenka, K. & Yousefi, R.) 2015(. “Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets”. IMF Staff Discussion Note 15/08, International Monetary Fund, Washington.
Sakyi, D., Villaverdeb, J. & Mazab, A. (2015). “Trade Openness, Income Levels, and Economic Growth: the Case of Developing Countries, 1970–2009”. Journal of International Trade & Economic Development, 24(6), 860–882.
Schumpeter, J. A. (1934). “A Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle”. Harvard University Press.
Shaw, E. S. (1973). “Financial Development in Economic Development”. Oxford University Press, New York, USA, pp: xii-260.
Shayanewako, V. B. (2018). “The Relationship between Trade Openness and Economic Growth: The Case of BRICS Countries”. Journal of Global Economics, 6(2), 1-5.
Singh, A. (1997). “Financial Liberalization, Stock Markets and Economic Development”. Economic Journal, Royal Economic Scociety, 107(442), 771-782.
Stern, N. (1989). “The Economics of Development: A Survey”. Economic Journal, 99(397), 597-685.
Thai-Ha, L. & Binh,T. N. (2018). “Trade Liberalization, Financial­ Modernization and Economic Development: An Empirical Study of Selected Asia–Pacific Countries”. Research in Economics, 72(2), 343-355.
Toda, H. Y. & Yamamoto, T. (1995). “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Process”. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
Werleman, S. (2016). “Financial Development and Economic Growth in a Small Open Economy: A Case Study for Aruba”. Master Thesis, Understanding Society, Tilburg University.
Yang, F. (2019). “The Impact of Financial Development on Economic Growth in Middle-Income Countries”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 59, 74-89.
Yucel, F. (2009). “Causal Relationships between Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: The Case of Turkey”. Journal of Social Sciences, 5(1), 33-42.
Zahonogo, P. (2016). “Trade and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from Sub -Saharan Africa”. Journal of African Trade, 3(1–2), 41–56.
Zakaria, Y., Loganathan, N. & Hassan, A. A. G. (2019). “Financial Development and Liberalization, Trade Openness and Economic Growth in Nigeria Using Combined Cointegration Analysis”. Management Research Spectrum, 9(1), 63-68.
Zhenxiong, L. & Hilary, I. (2020). “Financial Development, Economic Performance and Democracy”. Working Paper, Lancaster University Management School, Economics Department.