با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و شهید بهشتی تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

صنعت فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می‌باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شوک‌های مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آنها از طریق کانال‌های انتقال سیاست پولی شامل کانال‌های نرخ ارز، وام‌دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده که با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) به‌صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. اثر شوک این متغیر‌ها با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات به شوک‌های مثبت و منفی تفکیک شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بلندمدت شوک‌های پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی در مقایسه با میزان اشتغال آن دارند. همچنین در کوتاه‌مدت اثر شوک‌های منفی پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوک‌های مثبت است. در پایان نامتقارنی اثرات بلندمدت شوک‌های پولی بر مقدار تولید این صنعت اثبات گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Short-Run and Long-Run Effects of Monetary Shocks on the Production and Employment of the Basic Metals Industry in Iran: A Non-Linear ARDL Approach

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nasirifar 1
  • Ebrahim Hojabr Kiani 2
  • Seyed Shamsodin Hossaini 3
  • Farhad Ghaffari 4

1 Ph.D. Student in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Professor of Economics, Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The basic metals industry is one of the most important national production industries, which includes approximately 20 percent of the industrial productions as well as 13 percent of the employment in Iran's industry. The purpose of this paper is to investigate the short-run and long-run and asymmetric effects of positive and negative monetary shocks through monetary policy transmission channels that including exchange rates, lending and credit and interest rates on the production and employment of this industry, which evaluated by Non-linear Auto Regressive Distribution Lag (NARDL) model, seasonally since 1997 to 2018. The effects of monetary shocks are classified in to two groups: positive and negative shocks by using Hodrick-Prescott filter. The outputs indicate that the monetary shocks are more effective on the production of basic metals industry than its employment in a long- run. Also effects of negative monetary shocks on the employment in this industry are more considerable than positive shocks during a short-run. In the end, the asymmetric effect of monetary shocks on the production of this industry is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Shocks
  • Basic Metals Industry
  • NARDL Model
  • Asymmetric Effect
  • Hodrick-Prescott Filter
احسانی، محمدعلی و کشاورز، هادی (1395). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 7، دوره 26، 144-125.
اژدری، علی اصغر؛ حیدری، حسن و عبدالهی، محمدرضا (1396). "بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسن". فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 2، شماره 24، 132-105.
اشرفی‌پور، محمدعلی و امیرعباسی، زهرا (1391). "بررسی ارتباط حجم نقدینگی و سطح اشتغال بخش صنعت در ایران". فصلنامه توسعه تحقیقات اقتصادی، دوره 2، شماره 7، 132-111.
ایزدی، حمیدرضا (1387). "اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 85، 35-1.
برادران، علیرضا و زمردیان، غلامرضا (1396). "بررسی اثر شوک‌ سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش‌ صنعت و معدن در ایران". فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، دوره 6، شماره 24، 137-117.
خداپرست شیرازی، جلیل (1393). "اندازه‌گیری اثرهای شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته ((FAVAR". فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 11، شماره 1، 101-75.
راعی، رضا و احمدی، تیرداد (1396). "شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 8، شماره 31، 44-29.
زارع شحنه، محمد مهدی؛ نصراللهی، زهرا و پارسا، حجت (1399). "تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 41، 82-65.
سیفی‌پور، رویا (1380). "اثر تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر رشد ارزش افزوده بخش‌ صنعت در ایران". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 1، شماره 3، 70-43.
شهبازی، کیومرث و کریم‌زاده، الهام (1393). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش‌ صنعت در ایران". فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 2، شماره 8، 110-93.
فهیم یحیایی، فریبا و فلیحی، نعمت (1382). "اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر بخش صنعت در 25 سال گذشته". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 3، شماره 8، 216-199.
کردبچه، حمید و کبیریان، مهری (1396). "ارزیابی نامتقارنی آثار تکانه‌های نقدینگی بر تولید حقیقی بدون نفت در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 25، شماره 84، 128-99.
محمدی‌پور، علی؛ سلمانپور زنوز، علی و فخرحسینی، سید فخرالدین (1399). "بررسی تأثیر شوک‌های پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت بر اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 39، 112-93.
مزینی، امیرحسین و قربانی، سعید (1393). "نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره 2، شماره 5، 60-41.
نادران، الیاس (1383). "اثر سیاست‌های اعتباری بر ارزش افزوده بخش‌ صنعت ایران". جستارهای اقتصادی، دوره 1، شماره 1، 42-9.
وفامند، علی و حقیقت، جعفر (1397). "بررسی اثرات شوک‌های پولی بر تولید: رویکرد Markov-switching DSGE". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 26، شماره 88، 244-209.
هادی زنوز، بهروز (1383). "بررسی جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته در اقتصاد ملی و تحول آن در برنامه چهارم بر اساس تکنیک داده ستانده". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 4، شماره 15، 168-133            .
 
 Bakare-Aremu, T. A. & Osobase, A. O. (2015). “Effect of Fiscal and Monetary Policies on Industrial Sector Performance- Evidence from Nigeria”. Journal of Economics and Sustainable Development, 6(17), 67-83.
Ball, L. & Mankiw, N. G. (1995). “Relative Price Changes Aggregate Supply Shocks”. Quarterly Journal of Economics, 110(1), 161-193.
Banerjee, A. & Hendry, F. (1993). “Cointegration, Error-Correction and the Econometric Analysis of None-Stationary Data”. Advanced Text in Econometrics, Oxford University Press.
Bernanke, B. & Blinder, A. (1992). “The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transition”. American Economic Review, 82(4), 901-921.
Bernanke, B. &Gertler, M. (1995). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48.
Bordon, A. R. & Weber, A. (2010). “The Transmission Mechanism in Armenia: New Evidence from a Regime Switching VAR Analysis”. IMF Working Papers, 1-31.
Cambazoğlu, B. & Karaalp, S. (2012). “The Effect of Monetary Policy Shock on Employment and Output: The Case of Turkey”. International Journal of Emerging Sciences, 2(1), 23-29.
Eze, O. R. & Ogiji, F. O. (2013). “Impact of Fiscal Policy on the Manufacturing Sector Output in Nigeria: An Error Correction Analysis”. IJBMR, 1(3), 35-55.
Ganley, J. & Salmon, C. (1997). “The Industrial Impact of Monetary Policy Shocks: Some Stylized Facts”. Bank of England Working Paper, No. 68.
Gert, P. & Frank, F. (2002). “The Industrial Effects of Monetary Policy in Euro Area”. European Central Bank, Working Paper 165.
Granger, C. J. & Yoon, G. (2002). “Hidden Cointegration”. Department of Economics Discussion Paper 2002-02, University of California, San Diego.
Hodrick, R. J. & Prescott, E. C. (1997). “Postwar U.S. Business Cycle”. Journal of Money, Credit and Banking, 29, 1-16.
Ireland, P. N. (2003). “Endogenous Money or Stick Prices?”. Journal of Monetary Economics, 50, 1623-1648.
Jackman, R. & Sutton, J. (1982). “Imperfect Capital Markets and the Monetarist Black Box: Liquidity Constraints, Inflation and the Asymmetric Effects of Interest Rate Policy”. The Economic Journal, 92(365), 108-128.
John, D. T. & Tremayne, A. R. (2006). “Modeling Monetary Transmission in UK Manufacturing Industry”. Economic Modelling, 26(5), 1053-1066.
Kamaan, C. (2014). “The Effect of Monetary Policy on Economic Growth in Kenya”. International Journal of Business and Commerce, 3(8), 11-24.
Krueger, A. (1998). “Why Trade Liberalization is Good for Growth”. Economic Journal, 108, 1513–1522.
Krylova, E. (2002). “The Credit Channel of Monetary Policy Case of Austria”. Economics Series 111, Institute for Advanced Studies.
Laidler, D. (1978). “Money and Money Income: An Essay on the Transmission Mechanism”. Journal of Monetary Economics, 4(2), 151-191.
Mamdouh Abdelsalam, M. (2018). “Asymmetric Effect of Monetary Policy in Emerging Countries: The Case of Egypt”. Applied Economics and Finance, 5(4), 1-12.
Mishkin, F. (1995). “Symposium on the Monetary Transmission Mechanism”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
Munoz, M. S. (2000). “The Breakdown of Credit Relations Under Conditions of a Banking Crisis: A Switching Regime Approach”. International Monetary Fund, 135, 1-24.
Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Raddatz, C. & Rigobon, R. (2003). “Monetary Policy and Sectoral Shocks: Did the Fed React Properly to the High-Tech Crisis?”. NBER Working Paper Series, No.9835.
Ravn, M. & Sola, M. (2005). “Asymmetric Effects of Monetary Policy in the United States”. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 53, 41-60.
Shin, Y., Yu, B. & Greenwood, M. (2014). “Modeling Asymmetric. Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework Festschrift”. Forthcoming, Pringer.
Unido. (2018) “Report on World Manufacturing Production”. 2016-2017.
Walsh, C. E. (2017). “Monetary Theory and Policy”. MIT Press.