با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

حکمرانی خوب مفهومی‌است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می‌کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی به بررسی اثر این شاخص‌ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می‌پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص‌ها جهت رفع هم‌خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم‌چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص‌های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تأثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌‌ها نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص‌های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم‌چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص‌های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Good Governance Indicators on Human Development Index: the Case of ASEAN Countries

نویسندگان [English]

  • morteza sameti
  • Homayun Ranjbar
  • Fazilat Mohseni

چکیده [English]

Good governance is a concept that was proposed in the development literature as a key to the development puzzle in the late 90’s. This concept is derived from the theory of institutionalization and is the product of three institutions including government, private sector and civil society. World Bank defines good governance based on six indicators including: voice and accountability, political stability, no violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption. This paper has examined the effect of good governance indicators (prepared by the World Bank) on human development index (HDI) as a criterion for development, in ASEAN countries during 2000-2009 by using panel data analysis. UNDP claims that the hdi is superior to per-capita gdp for measuring development. The result finds that among six indicators of good governance, political stability, no violence, government effectiveness, regulatory quality and rule of law have positive and statistically significant effect on human development index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Good Governance Indicators
  • Human Development Index
  • Panel Data