با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

روند کارایی شرکت‏های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده‏های پنجره‎ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن‌ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی می‏شود و عوامل محیطی و ساختاری مؤثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت‏ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم‏بندی شده‎اند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجره‎ای گروه‏های1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته ‎است. با این وجود میانگین کارایی پنجره‎ای شرکت‏های گروه 2 در همه پنجره‏ها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکت‏های توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشته‎اند. عملکرد شرکت‏های دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کم‏تری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت می‏شود. خصوصی‏سازی در کوتاه‏مدت دارای اثر معنی‏داری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنی‏داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Analysis and Efficiency Trend of Electricity Distribution Companies in Iran by Using Window Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sokhanvar
  • Hossein Sadeghi
  • Abbas Assari
  • Kazem Yavari
  • Nader Mehregan

چکیده [English]

The analysis of efficiency trend by applying window Data Envelopment Analysis and research about environmental and structural forces affecting on efficiency in electricity distribution companies after vertical decomposition and ownership change in Iran is very important object. On the basis of circuit density, companies decomposed in two groups with low circuit density (group1) and high circuit density (group2). On the basis of research results, window efficiency mean of first and second groups under the variable and constant returns to scale with respect to metafrontier have had increasing and decreasing trend respectively. But second group efficiency mean is higher than first group efficiency mean into whole windows. Shiraz city, Golestan and Mazandaran electricity distribution companies in second group have had unsatisfactory performance with respect to metafrontier and group frontier in comparison to other companies. High circuit density companies have had fewer gaps between group performance and potential better performance or metafrontier. Network load factor increasing would be led to lower efficiency and transformator load factor increasing would be led to higher efficiency. Privatization has insignificant effect on efficiency in the short-run but has significant effect in the long-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure
  • Efficiency
  • Window DEA