با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

جهانی شدن به عنوان فرآیندی با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین‏المللی و یک‏پارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحال وقوع است. پژوهش پیرامون نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده، به عنوان راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیمات کارا توسط سیاست‎گزاران تلقی می¬گردد. در این پژوهش، با لحاظ‏کردن تفاوت‏های ساختاری اقتصاد شهری و روستایی ایران و با استفاده از داده¬های مربوط به دوره 1386-1350 اقتصاد ایران، پس از مقایسه کارایی مدل‏های خودرگرسیو¬ن¬برداری(VAR) و مدل تصحیح¬ خطای برداری(VECM) و شبکه¬های عصبی مصنوعی(ANN)، از شبکه‏ها‏ی عصبی طراحی‏شده جهت پیش¬بینی ضریب جینی شهری ایران برای سال‏های 1387 و 1388تحت سه سناریو استفاده و پس از آن به منظور بررسی اثر خالص جهانی‏شدن بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با اجرای سناریو چهارم برای دوره زمانی 1387 تا 1395 پیش¬بینی برون‏نمونه¬ای انجام شده است. انتخاب مدل شبکه عصبی مصنوعی به عنوان مدل کاراتر و رابطه غیرمستقیم جهانی¬شدن با نابرابری درآمد جوامع شهری ایران یافته‏ها‏ی اصلی این مقاله هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of and Forecasting the Effect of Globalization on Urban Income Distribution in Iran Using Artificial Neural Network

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdolmajid Jalayee
  • Omid sattari

چکیده [English]

Globalization, the process of considerable increase in international trade, global exchanges and markets’ integration as a fundamental characteristic, are emerging inevitably. Investigating the way in which this process affects economic variables, can be a guidance of decision making for policy makers. Considering structural economic differences between urban and rural societies in Iran and using 1350-1386 Iran’s economy dataset, first we compared the efficiency of VAR and VEC models with artificial neural network (ANN) approach in forecasting measure of income distribution inequality of urban societies and finally the best model (ANN) has used as an out-of-sample forecasting tool in different designed scenarios from 1387 to 1395. Choosing ANN model, decrease in urban societies’ income inequality during globalization process, is the main result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Income Distribution
  • VAR
  • artificial neural network